قيمت گذاري بهينه بيمه نامه با استفاده از روش هاي داده کاوي

قيمت گذاري بهينه بيمه نامه با استفاده از روش هاي داده کاوي
صنعت بيمه يکي از بخش هاي حياتي اقتصاد در هر کشوري است, به اين دليل که در حفظ و تضمين سرمايه نقش مهمي ايفا مي کند. يکي از مسائلي که در بيمه از اهميت بسياري برخوردار است, دستيابي به رشد بازار و سودآوري است.
ادامه مطلب

بررسي و تجزيه و تحليل سيستم ارزشيابي عملکرد و رضايت شغلي کارکنان در سازمان هاي دولتي

بررسي و تجزيه و تحليل سيستم ارزشيابي عملکرد و رضايت شغلي کارکنان در سازمان هاي دولتي
با توجه به تحليل سيستم هاي ارزشيابي عملکرد کارکنان و نقش رهبري در سازمان و سرمايه فکري در ايجاد موقعيت هاي مزيت رقابتي در سازمانها وتجزيه و تحليل و بهبود عملکرد کارکنان اين تحقيق در صدد پاسخ به اين سوال اساسي است که آيا بين مديريت عملکرد سازمان ها و تجزيه و تحليل سيستم هاي ارزشيابي عملکرد رابطه مستقيم وجود دارد؟
ادامه مطلب

شاخص هاي کليدي عملکرد (KPI)

شاخص هاي کليدي عملکرد (KPI)
از سازمان يافته ترين ابزارهاي مديريت عملکرد, سيستم شاخص هاي کليدي عملکرد است. شاخص هاي کليدي عملکرد امکان جمع آوري دانش و بررسي بهترين راه براي دست يابي به اهداف سازمان را فراهم مي کند.
ادامه مطلب

مروري بر ارزيابي عملکرد و مدل هاي آن با تکيه بر سازمان ها و صنايع

مروري بر ارزيابي عملکرد و مدل هاي آن با تکيه بر سازمان ها و صنايع
ارزيابي عملکرد يکي از وظايف مهم مديريت منابع انساني است. واکاوي رفتار کارمند و بررسي عملکرد کاري و رفتاري او توسط مديران منابع انساني بواسطه مديريت عملکرد مي تواند منافع بالقوه بسياري فراهم کند.
ادامه مطلب

طراحي مدل ارزيابي عملکرد در سازمان هاي پروژه محور با تلفيق PMBOK، BSC (مطالعه موردي: شرکت توسعه ساختمان خوارزمي و شرکت مهندسي نيکسازان)

طراحي مدل ارزيابي عملکرد در سازمان هاي پروژه محور با تلفيق PMBOK، BSC (مطالعه موردي: شرکت توسعه ساختمان خوارزمي و شرکت مهندسي نيکسازان)
طراحي مدل ارزيابي عملکرد در سازمان هاي پروژه محور با تلفيق PMBOK، BSC (مطالعه موردي: شرکت توسعه ساختمان خوارزمي و شرکت مهندسي نيکسازان)
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​