عنوان کتابشاخص‌های کلیدی عملکرد
مترجمیاسر ابوالقاسمی
انتشاراتمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات286
شابک987-964-2841-94-3
عنوان کتابمجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی
نظارت و اجرایاسر ابوالقاسمی
انتشاراتمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات441
شابک978-964-2841-90-5
عنوان کتابنظام‌های بودجه‌ریزی عملیاتی
مؤلفانمحمد حسن آبادی، علیرضا صراف
انتشاراتمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات189
شابک8-007-173-600-978
عنوان کتاببودجه و اقتصاد
مؤلفانمحمد حسن آبادی، عزیز دولتخواه
انتشاراتمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات259
شابک987-964-7012-66-9
عنوان کتابمجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی
نظارت و اجرایاسر ابوالقاسمی
انتشاراتمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات392
شابک978-964-2841-92-9
عنوان کتابمجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی
نظارت و اجرایاسر ابوالقاسمی
انتشاراتمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات634
شابک978-964-2841-91-2