دوره آموزشی خارجی
گسترش روز افزون مرزهاي جهاني دانش، گسترش ارتباطات ميان جوامع و يكپارچه سازي اطلاعاتي جوامع مختلف شعار دهكده جهاني را به واقعيتي عيني و ملموس تبديل كرده است. در چنين فضايي پيشرفت نه در مرزهاي يك جامعه كه در مرزهاي جامعه جهاني و در فضاي آزاد اطلاعاتي شكل مي‌گيرد. از لوازم پيشرفت در چنين محيطي، داد و ستد اطلاعاتي و استفاده از تجربه هاي گوناگون ديگر شركت‌هاي هم راستا در فضاي جهاني است.
گروه مشاوران پنکو در راستاي توسعه دانش بودجه ريزي عملياتي در كشور اقدام به برگزاري دروه‌اي 5 روزه بودجه ريزي عملياتي ويژه شهرداران و مديران شهري توسط كالج آموزش مديريت دولتي سنگاپور (CSC) نموده است كه يكي از معروفترين مراكز آموزش مديريت دولتي در آسيا مي‌باشد. 
اين دوره آموزشي كه توسط گروه مشاوران پنكو و با مشاركت كالج آموزش مديريت دولتي سنگاپور طراحي و اجرا گرديد به مدت 5 روز و با حضور 20 نفر از مديران ارشد دولتي در محل كالج آموزشي مديريت دولتي سنگاپور برگزار گرديد. 
اين دوره با هدف آشنايي مديران بخش دولتي و عمومي با بودجه ريزي عملياتي و نحوه بودجه ريزي در كشورهاي توسعه يافته آسيايي و نيز بازديد از سازمان‌هاي مرتبط با حوزه فعاليتي آنان طراحي گرديد.
مدرسين اين دوره آقايان ونيستون تان و آندرو ليم، علاوه بر مدارج دانشگاهي داراي سوابق اجرايي ارزنده‌اي در وزارت اقتصاد و دارايي سنگاپور در سطوح مديريتي و برنامه‌ريزي هستند و دوره‌هاي آموزشي و نيز فعاليت‌هاي مشاوره‌اي زيادي در كشورهاي حاشيه خليج فارس، لندن، كامبوج، پاكستان و برخي ديگر از كشورهاي آسيايي داشته‌اند.

اهداف دوره :
 شناخت نظام بودجه ريزي عملياتي و تكنيك هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)
 بكارگيري روش‌هاي مديريت هزينه در دولت و بخش خدمات

 يادگيري شيوه‌ها و روش‌هاي عملي و اجرايي بودجه ريزي عملياتی
 شناخت شاخص‌هاي عملكرد خروجي محور و پيامد محور
 تهيه و تنظيم برنامه‌هاي عملياتي براي ايجاد تحول در سازمان‌خود
سر فصل‌های دوره:
بكارگيري روش‌هاي مديريت مالي اثربخش
 روش‌هاي مديريت تغيير
ايجاد ديدگاه مناسب براي مديريت منابع
شناخت روش‌هاي اثربخش مديريت مالي
ظرفيت سازي
آشنايي با مهارت‌ها و روش‌هاي اثربخش بودجه ريزي
مراحل اجرايي بودجه
روش‌هاي تحليل انحراف بودجه
پيش‌بيني درآمد و هزينه
بودجه ريزي عملياتي
حركت از بودجه هزينه‌اي به بودجه عملياتي
شناسايي پيامد‌ها، خروجي‌ها و شاخص‌هاي عملكرد
بكارگيري اطلاعات هزينه‌اي
اهميت اطلاعات هزينه‌اي
مقايسه هزينه‌ها
تحليل و بكارگيري اطلاعات هزينه‌اي
استفاده از اطلاعات حسابداري در مديريت هزينه‌ها
روش‌هاي تصميم گيري
شناسايي فرآيندهاي تصميم‌گيري
طراحي و ارزيابي برنامه‌هاي عملياتي
بودجه‌ريزي سرمايه‌اي و تحليل هزينه ـ منفعت
روش‌هاي تصميم گيري اثربخش
 به كارگيري صورت‌هاي مالي دولتي
شناخت ارتباط بين صورت‌هاي مختلف مالي دولتي
بكارگيري روش‌هاي نرم افزاري هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC)
طراحي يك مدل ABC
تعريف منابع، فعاليت‌ها و موضوعات هزينه
تعريف محرك‌هاي منابع و فعاليت
استفاده از اطلاعات ABC براي بودجه ريزي عملياتي