نرم افزار هزینه یابی بر مبنای فعالیت

ماژول محاسبه و مديريت قيمت تمام شده كالا و خدمات بر اساس تكنيك هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) يکي از اصلي ترين زيرسيستم‌هاي نرم افزار حسابداري مديريت الماس است که جهت محاسبه و مديريت قيمت تمام شده كالاها، خدمات، پروژه ها، سفارشات (Orders) و ساير موضوعات هزينه (Cost Objects) به كار ميرود.
اگرچه روش پيشنهادي نرم افزار هزینه یابی بر مبنای فعالیت جهت محاسبه قیمت تمام شده روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت يا Activity Based Costing مي‌باشد ولي اين ماژول قابليت محاسبه بر اساس روش‌هاي ديگر همچون حسابداری صنعتی، هزينه يابي استاندارد و ... را نيز دارا مي‌باشد.

تعاريف پايه و ايجاد مدل‌های هزينه

تعريف اقلام هزينه و منابع(Resource)

تعريف فرآيندها و فعاليت‌ها(Activity)

تعريف خدمات، برنامه‌ها و اهداف راهبردي(Cost Object)

قابليت تعريف ماژول‌هاي بيشتر در جهت شخصي سازي مدل هزينه

تعريف محرك منابع (Resource Driver)

تعريف محرك فعاليت  (Activity Driver)

استفاده از ويرايشگر فرمول توسط كاربر جهت تعريف محرك‌هاي محاسباتي

تعريف سازمان‌ها و واحدهاي وابسته

تعريف سناريوهاي متنوع هزينه‌اي

تعريف دوره‌هاي زماني مختلف جهت محاسبات مدل

تعريف ويژگي‌هاي فعاليت‌ها، موضوعات هزينه و اقلام هزينه

انتسابات

انتساب منابع به فعاليت‌ها

انتساب فعاليت‌ها به موضوعات هزينه

انتساب فعاليت‌ها به فعاليت‌هاي ديگر

انتساب هزينه‌هاي مستقيم به موضوعات هزينه

انتساب فعاليت‌ها به خدمات

انتساب خدمات به برنامه‌ها

انتساب برنامه‌ها به اهداف راهبردي

انتساب مجدد منابع (Resource Reallocation)

قابليت انتساب هزينه بين سازمان‌ها

قابليت انتساب هزينه بين تركيبات هزينه‌ای

موتور محاسباتی(Calculation Engine)

محاسبه بهاي تمام شده فعاليت‌ها، خدمات، برنامه‌ها و اهداف راهبردي

محاسبه بهاي تمام شده يك واحد خدمت ارائه شده/ يك واحد محصول توليد شده

محاسبه هزينه سربار هر فعاليت

محاسبه هزينه مستقيم هر فعاليت

تسهيم هزينه ها با روش دوطرفه رياضي Reciprocal Allocation

بخش مديريت منابع درآمدی

تعريف سرفصل‌های درآمدی

تعريف سناريوهای مختلف درآمدی

محاسبه درآمد در سناريوهاي مختلف و دوره‌هاي زماني انتخاب شده

قابليت اجراي Time-Driven Activity Based Costing

قابليت كپي يك سناريو به سناريوهاي مختلف
تحليل سناريوهاي مختلف با استفاده از روش What-If Analysis
ارائه تحليل‌هاي رديابي(Traceability)
قابليت طراحي و اجراي مدل‌هاي مختلف هزينه‌يابي علاوه بر هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت براي مواجهه با محيط‌هاي مختلف كاري و تجاري

دانلود بروشور نرم افزار
دانلود بروشور شرکت
ویدیو‌های آموزشی
نرم‌افزارهای زیرمجموعه