دوره‌های آموزشی  داخلی
گسترش روز افزون علم و فناوري باعث شكل گيري ساختارهاي سازماني متفاوت نسبت به گذشته شده است و هر سازماني براي هماهنگ شدن با اين تغييرات سريع و رو به رشد كانال‌هاي ارتباطي درون سازماني خود را مناسب با اين تحولات تغيير داده است. در چنين شرايطي سازمان موفق، سازماني است كه با توجه به دانش روز و فناوري پيشرفته خود را به سوي ترقي و پيشرفت هدايت كند.
سازمان‌ها از اركان مهمي از قبيل سرمايه ، نيروي انساني ، فناوري و مديريت تشكيل يافته اند كه به زعم بسياري از صاحبنظران نيروي انساني مهمترين ركن در اين بين است زيرا كارآيي سازمان منوط به انجام وظايف درست و صحيح اين نيروها در دايره صفي و ستادي است. از آنجايي كه حدود چند درصد از منابع و سرمايه سازمان‌ها را منابع انساني تشكيل مي‌دهد لذا تامين اين سرمايه انساني مستلزم انجام فعاليت‌هاي آموزشي منظم و مستمر در تمامي سطوح سازماني است. پرورش انسان‌هاي زبده و ماهر كه از آن به عنوان توسعه منابع نيروي انساني ياد مي‌شود ضرورت اجتناب ناپذيري است كه سازمان‌ها براي بقا و پيشرفت در جهان پر تغيير و تحول امروزي سخت بدان نيازمندند .
از اين روي دپارتمان آموزش گروه مشاوران پنكو به عنوان يكي از بخش‌هاي پيشرو در حوزه ارائه آموزش‌هاي تخصصي برگزاري دوره‌هاي كاربردي مديريتي جهت افزايش مهارت‌هاي علمي و كاربردي در بخش دولت و صنعت را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرارداده است و در طراحي اين دوره‌هاي آموزشي سعي دارد نحوه آموزش با ديدگاه كاملاً كاربردي به توانمندي فراگيران پس از گذراندن آن دوره منجر شود.
گروه مشاوران پنكو از ابتداي تاسيس تا كنون طراحي و اجراي سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي با مدرسين برتر خارجي را يكي از وظايف كليدي خود قرار داده و در اين مدت موفق به برگزاري ده‌ها دوره با كيفيت با حضور بهترين اساتيد دنيا براي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و خصوصي شده است که فهرست آن به شرح زير است:

دوره‌های آموزشی  داخلی
ردیفنام کارگاهمدرستاریخمکان
1كارگاه يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكوخرداد 1387قزوین
2كارگاه يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكوتير 1387كرج
3كارگاه سه روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكوتیر 1387مشهد
4كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكومرداد 1387اصفهان
5كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكومرداد 1387شيراز
6كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكومرداد 1387تبريز
7كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكوآبان 1387سازمان صدا و سيما ـ زيباكنار
8كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكوآبان 1387سمنان
9كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكودي 1387چابهار
10كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكودي 1387تهران
11كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكوبهمن 1387كيش
12كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكواسفند 1387رشت
13كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكواسفند 1387محلات
14كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكواسفند 1387سازمان هوا و فضا
15كارگاه بودجه‌ريزي عملياتي و محاسبه قيمت تمام شده در شهرداري‌هاآندرو لیم Andrew Lim26 فروردين 1388هتل المپيك
16كارگاه بودجه‌ريزي عملياتي و محاسبه قيمت تمام شده در شهرداري‌هاآندرو لیم Andrew Lim27 فروردين 1388هتل المپيك
17كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكوفروردين 1388وزارت كار و امور اجتماعي
18كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكوارديبهشت 1388بوشهر
19كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكوارديبهشت 1388كرمان
20كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكوخرداد 1388سمنان
21كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكوخرداد 1388زنجان
22كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكوتير 1388اروميه
23كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكوتير 1388گرگان
24كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي و پروژه هاي عمرانيدكتر شفيق حسينDr.shaffick Hosein14-13 تير 1388سازمان همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما
25كارگاه حسابداري تعهدي و بودجه‌ريزي عملياتيدكتر مارك رابينسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ريزي عملياتي صندوق بين المللي پول16 تير 1388سازمان همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما
26كارگاه حسابداري تعهدي و بودجه‌ريزي عملياتيدكتر مارك رابينسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ريزي عملياتي صندوق بين المللي پول19 تير 1388سازمان همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما
27كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي و پروژه هاي عمرانيدكتر شفيق حسينDr.shaffick Hosein21-20 تير 1388سازمان همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما
28كارگاه حسابداري تعهدي و بودجه‌ريزي عملياتيدكتر مارك رابينسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ريزي عملياتي صندوق بين المللي پول24 تير 1388سازمان همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما
29كارگاه حسابداري تعهدي و بودجه‌ريزي عملياتي در بخش بهداشت و درماندكتر مارك رابينسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ريزي عملياتي صندوق بين المللي پول25 تير 1388سازمان همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما
30كارگاه حسابداري تعهدي و بودجه‌ريزي عملياتي در بانك هادكتر مارك رابينسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ريزي عملياتي صندوق بين المللي پول28 تير 1388مركز آموزش بانك سپه
31كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكومرداد 1388كرمانشاه
32كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكومرداد 1388زاهدان
33كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هاعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكومرداد 1388خرم آباد
34كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكومرداد 1388شهركرد
35كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي و علي غلامي - مدرسين گروه مشاوران پنكومهر1388اهواز
36كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو9-10 آذر 1388سازمان مناطق آزاد
37كارگاه تلفيق بودجه‌ريزي، برنامه ريزي و پيش بينيآبري جواچيم Aubrey Joachim- رييس موسسه حسابداران مديريت خبره CIMA29 دي 1388سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما
38كارگاه بودجه‌ريزي و پيش بيني شناورجرمي هوپJeremy Hope- مبدع فراسوي بودجه‌ريزي و پيش بيني شناور29 دي 1388سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما
39كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هاعليرضا صراف و علي غلامي - مدرسين گروه مشاوران پنكودي 1388اروميه
40كارگاه تلفيق بودجه‌ريزي، برنامه ريزي و پيش بينيآبري جواچيم Aubrey Joachim- رييس موسسه حسابداران مديريت خبره CIMA1 بهمن 1388سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما
41كارگاه بودجه‌ريزي و پيش بيني شناورجرمي هوپ Jeremy Hope- مبدع فراسوي بودجه‌ريزي و پيش بيني شناور1 بهمن 1388سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما
42كارگاه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو1 بهمن 1388سالن همايش هاي بين المللي رازي
43كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌هامحمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو20 بهمن و 5 اسفند 1388شهرداري تهران
44كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو4-3 اسفند 1388سازمان منطقه آزاد كيش
45كارگاه بودجه‌ريزي عملياتيعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو14 تير 1389استانداري مركزي
46كارگاه بودجه‌ريزي عملياتيعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو14 تير 1389استانداري فارس
47كارگاه آموزشي كاربري نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتيعرفان غلامي - محمد حسن آبادي - مدرسين گروه مشاوران پنكو9 مرداد 1389پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي
48كارگاه آموزشي كاربري نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتيعرفان غلامي - محمد حسن آبادي - مدرسين گروه مشاوران پنكو10 مرداد 1389پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي
49كارگاه آموزشي كاربري نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتيعرفان غلامي - محمد حسن آبادي - مدرسين گروه مشاوران پنكو11 مرداد 1389پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي
50كارگاه آموزشي كاربري نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتيعرفان غلامي - محمد حسن آبادي - مدرسين گروه مشاوران پنكو12 مرداد 1389پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي
51دوره يك روزه كاربرد اطلاعات عملكردي در نظام بودجه‌ريزيدكتر مارك رابينسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ريزي عملياتي صندوق بين المللي پول14 مرداد 1389موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني
52دوره يك روزه استقرار موفق نظام بودجه‌ريزي عملياتيدكتر آرو راساپان - مشاور ارشد بودجه‌ريزي عملياتي دولت مالزي19 مرداد 1389موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني
53دوره يك روزه كاربرد اطلاعات عملكردي در نظام بودجه‌ريزيمحمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو10 آبان 1389معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
54كارگاه بودجه‌ريزي عملياتي- مطالعه موردي و ارائه نرم‌افزارمحمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو25 آبان 1389موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني
55دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتيعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو15 آذر 1389سازمان آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه
56دوره آموزشي يك روزه نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتيعلي غلامي - مدرس گروه مشاوران پنكو16 آذر 1389سازمان آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه
57دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي و محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدماتمحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو11 دي 1389كانون اسلامي انصار
58دوره آموزشي دو روزه نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتيعلي غلامي - مدرس گروه مشاوران پنكو12-13دي 1389كانون اسلامي انصار
59دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو23 بهمن 1389كانون اسلامي انصار
60دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي پيشرفتهمحمد حسن آباديو عليرضا صراف- مدرسين گروه مشاوران پنكو25 بهمن 1389كانون اسلامي انصار
61دوره آموزشي يك روزه كاربرد اطلاعات عملكردي در بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو27 بهمن 1389كانون اسلامي انصار
62دوره آموزشي يك روزه حسابداري تعهديقدرت الله طالب نيا ـ مدرس گروه مشاوران پنكو8 اسفند 1389كانون اسلامي انصار
63دوره يك روزه گام به گام بودجه‌ريزي عملياتي (ويژه مديران)محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو21 خرداد 1390كانون اسلامي انصار
64دوره يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي اداره كل برنامه و بودجه شهرداري تهرانمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو23 خرداد 1390شهرداري تهران
65دوره يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي (دوره عمومي)محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو23 خرداد 1390شهرداري تهران
66دوره يك روزه بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو30 خرداد 1390شهرداري اسلامشهر
67دوره يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي (دوره عمومي)محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو31 خرداد 1390شهرداري تهران
68دوره يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي (دوره عمومي)محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو12 تير 1390شهرداري تهران
69دوره يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي (دوره عمومي)محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو19 تير 1390شهرداري تهران
70گام به گام بودجه‌ريزي عملياتي در بخش دولتي و عمومي ويژه مديرانمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو23 تير 1390كانون اسلامي انصار
71بودجه‌ريزي عملياتي و مديريت پروژه هاي عمرانيفرج اله فتح اله پور ـ مدرس گروه مشاوران پنكو25 تير 1390كانون اسلامي انصار
72دوره بودجه‌ريزي عملياتي ويژه مديران شهرداري تهرانمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو2 مرداد 1390شهرداري تهران
73پنجمين دوره بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو18 مرداد 1390شهرداري تهران
74دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو14 شهريور 1390هتل فردوسي (معاونت فني و عمراني شهرداري تهران)
75دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو15 شهريور 1390هتل فردوسي (معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران)
76دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو19 شهريور 1390هتل فردوسي (خدمات شهري شهرداري تهران)
77دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو20 شهريور 1390هتل فردوسي ( شهرداران نواحي شهرداري تهران)
78دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو23 شهريور 1390مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
79دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتيعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو30 شهريور 1390مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
80كليات بودجه و قانون برنامه پنجم توسعهفرج اله فتح اله پور ـ مدرس گروه مشاوران پنكو30 شهريور 1390مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
81دوره آموزشي نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي محاسبه قيمت تمام شدهعلي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو22 شهريور 1390كانون اسلامي انصار
82دوره آموزشي نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي محاسبه قيمت تمام شدهعلي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو16 مهر 1390كانون اسلامي انصار
83دوره آموزشي نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي بودجه‌ريزي و مديريت عملكردعلي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو17 مهر 1390كانون اسلامي انصار
84دوره آموزشي نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي محاسبه قيمت تمام شدهعلي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو19 مهر 1390كانون اسلامي انصار
85دوره آموزشي نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي بودجه‌ريزي و مديريت عملكردعلي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو20 مهر 1390كانون اسلامي انصار
86دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو23 شهريور 1390مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
87دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتيعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو30 شهريور 1390مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
88دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو13 بهمن 1390سازمان مديريت صنعتي
89دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو17 بهمن 1390شهرداري منطقه 3 تهران
90دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو19 بهمن 1390شهرداري منطقه 3 تهران
91دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتيمحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو1 آبان 1390كانون اسلامي انصار
92دوره آموزشي نرم افزار بودجه‌ريزي عملياتي (1) محاسبه قيمت تمام شدهعلي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو4 آبان 1390پژوهشكده جهاد دانشگاهي
93دوره آموزشي نرم افزار بودجه‌ريزي عملياتي (2) بودجه ريزي عملياتي و مديريت عملكردعلي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو5 آبان 1390پژوهشكده جهاد دانشگاهي
94دوره آموزشي كاربرد اطلاعات عملكردي در نظام بودجه‌ريزي عملياتيعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو3 آبان 1390كانون اسلامي انصار
95دوره آموزشي نرم افزار بودجه‌ريزي عملياتي (1) محاسبه قيمت تمام شدهعلي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو21 دي 1390پژوهشكده جهاد دانشگاهي
96دوره آموزشي نرم افزار بودجه‌ريزي عملياتي (2) بودجه ريزي عملياتي و مديريت عملكردعلي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو22 دي 1390پژوهشكده جهاد دانشگاهي
97دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي و پروژه هاي عمرانيمهندس فتح اله پور - مدرس گروه مشاوران پنكو28 دي 1390كانون اسلامي انصار
98دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداريهاعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو29 دي 1390كانون اسلامي انصار
دوره‌های آموزشی  محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده
ردیفنام کارگاهمدرستاریخمکان
1كارگاه هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بنادرآندرو ليمAndrew Lim17 ارديبهشت 1387سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
2كارگاه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات درماني با استفاده از تكنيك هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC)مطالعه موردي بيمارستانChangi Generalسنگاپور با استفاده از دومين نرم افزار برترABC/Mدر دنياآندرو ليمAndrew Lim18 ارديبهشت 1387تالار بزرگ كشور
3كارگاه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات امور مالياتي با استفاده از تكنيك هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC)آندرو ليمAndrew Lim19 ارديبهشت 1387تالار بزرگ كشور
4كارگاه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در دولتآبري جواچيمAubrey Joachim-رييس موسسه حسابداران مديريت خبرهCIMA15 مهر 1387هتل المپيك
5كارگاه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در دولتآبري جواچيمAubrey Joachim-رييس موسسه حسابداران مديريت خبرهCIMA16 مهر 1387هتل المپيك
6كارگاه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در شهرداري هاآبري جواچيمAubrey Joachim-رييس موسسه حسابداران مديريت خبرهCIMA17 مهر 1387هتل المپيك
7كارگاه هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت و نرم افزارABC/Mآندره سانسورينو، مدير عامل شركت نرم افزاريMy ABCM30 دي 1388سالن همايش هاي بين المللي رازي
8دوره يك روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شدهدنيز بتومنDeniz Batumanمشاور ارشد هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا18 مرداد 1389موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني
9دوره يك روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات در دولتعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو22 آبان 1389موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني
10دوره آموزشي يك روزه چالش هاي اجرايي استقرار حسابداري تعهديآلن بارتونAllan Barton -طراح نظام حسابداري تعهدي وGFSدولت استراليا22 آبان 1389سالن همايش هاي بين المللي رازي
11دوره يك روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدماتعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكواستانداري استان كرمانشاه
12دوره يك روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدماتعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو24 بهمن 1389كانون اسلامي انصار
13دوره يك روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدماتعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو7 اسفند 1389كارخانه سيمان داراب
14دوره دو روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شدهعليرضا صراف و علي غلامي ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو26 و 27 ارديبهشت 1390سازمان جهاد كشاورزي رشت
15دوره يك روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شدهعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو24 خرداد 1390وزارت بازرگاني
16محاسبه و مديريت قيمت تمام شده به روش هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت(ABC/M)عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو28 تير 1390كانون اسلامي انصار
17هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليتعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو5 مرداد 1390كانون اسلامي انصار
18محاسبه و مديريت قيمت تمام شده ويژه شهرداري هامحمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو6 مرداد 1390كانون اسلامي انصار
19آموزش نرم افزار بودجه ريزي عملياتي (1) محاسبه قيمت تمام شدهعلي غلامي ـ گروه مشاوران پنكو22 شهريور 1390كانون اسلامي انصار
20هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC)عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو20 شهريور 1390شركت طليعه سبز جهان
21محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در دولتعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو2 آبان 1390كانون اسلامي انصار
22حسابداري تعهديدكتر بتول زارعي25 دي 1390كانون اسلامي انصار
23محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات در شهرداري هاعليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو26 دي 1390كانون اسلامي انصار
دوره‌های آموزشی  نظام جامع مدیریت عملکرد
ردیفنام کارگاهمدرستاریخمکان
1كارگاه كارت امتيازي متوازن براي صنعت خودرو سازيناريش ماكيجاني Naresh Makhijani17 ارديبهشت 1387سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
2كارگاه استقرار نظام جامع برنامه ريزي استراتژيك و مديريت عملكرد با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن(BSC)مطالعه موردي بيمارستانRumah Sakit Pondok Indahاندونزي با استفاده از پرفروش ترين نرم افزار BSCدر دنياناريش ماكيجاني Naresh Makhijani18 ارديبهشت 1387تالار بزرگ كشور
3كارگاه استقرار نظام جامع مديريت عملكرد استراتژيك با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن(BSC)مطالعه مورديBank Niagaبرترين بانك اندونزي وBank Mandiriبزرگ ترين بانك اندونزي با استفاده از پرفروش ترين نرم افزارBSCدر دنياناريش ماكيجاني Naresh Makhijani19 ارديبهشت 1387تالار بزرگ كشور
4كارگاه استقرار نظام جامع مديريت عملكرد استراتژيك با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن(BSC)مطالعه موردي با استفاده از پرفروش ترين نرم افزارBSCدر دنياناريش ماكيجاني Naresh Makhijan19 ارديبهشت 1387تالار بزرگ كشور
5كارگاه دو روزه شاخص هاي كليدي عملكرد در صنعت خودروسازيديويد پارمنتر David Parmenter -دارنده عنوان سلطان شاخص هاي كليدي عملكرد19-20 ارديبهشت 1388هتل المپيك
6كارگاه بودجه ريزيعملياتي و شاخص هاي كليدي عملكرد در شهرداري هاديويد پارمنترDavid Parmenter -دارنده عنوان سلطان شاخص هاي كليدي عملكرد21 ارديبهشت 1388هتل المپيك
7كارگاه تلفيق برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي عملكرددكتر آرو راساپانDr.Aru Rasappan -مشاور ارشد بودجه ريزي عملياتي دولت مالزي17 تير 1388سالن همايش هاي بين المللي برج ميلاد
8كارگاه 25 ساعته كارت امتيازي متوازن در بيمارستان ها ويژه مديرانسيد مجيد احمدي - مدرس گروه مشاوران پنكو25 آبان 1388دانشگاه علوم پزشكي تهران
9كارگاه 25 ساعته كارت امتيازي متوازن در بيمارستان ها ويژه كارشناسانسيد مجيد احمدي - مدرس گروه مشاوران پنكو28 آبان 1388دانشگاه علوم پزشكي تهران
10كارگاه كارت امتيازي متوازن در بيمارستان هاسيد مجيد احمدي - مدرس گروه مشاوران پنكو29 دي 1388سالن همايش هاي بين المللي رازي
11كارگاه كارت امتيازي متوازن و نرم افزار فارسي BSCتورينج واشوس، مديرعامل شركت CORPORATER30 دي 1388سالن همايش هاي بين المللي رازي
12كارگاه كارت امتيازي متوازن BSCمحمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو9-10 تير 1389منطقه آزاد كيش
13كارگاه شاخص هاي كليدي عملكرد با محوريت سلامت اداريآرش علي اكبري - مدرس گروه مشاوران پنكو2-1 مرداد 1389دانشگاه علوم پزشكي تهران
14دوره يك روزه استقرار كارت امتيازي متوازن - نظام جامع مديريت عملكردناريش ماكيجاني Naresh Makhijan13 مرداد 1389موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني
15دوره آموزشي يك روزه شاخص هاي كليدي عملكردياسر ابوالقاسمي - مدرس گروه مشاوران پنكو28 بهمن 1389كانون اسلامي انصار
16دوره آموزشي يك روزه كارت امتيازي متوازنسيد مجيد احمدي - مدرس گروه مشاوران پنكو30 بهمن 1389كانون اسلامي انصار
17دوره آموزشي يك روزه كارت امتيازي متوازنسيد مجيد احمدي - مدرس گروه مشاوران پنكو30 فروردين 1390شركت صباي تجريش
18دوره آموزشي يك روزه شاخص هاي كليدي عملكردياسر ابوالقاسمي - مدرس گروه مشاوران پنكو24 خرداد 1390دانشگاه علوم پزشكي كردستان
19مديريت مالي براي مديران غيرمالي دولتي و عموميدكتر كاوه مهراني ـ مدرس گروه مشاوران پنكو27 تير 1390كانون اسلامي انصار
20نظام جامع ارزيابي عملكرد كارت امتيازي متوازنسيد مجيد احمدي - مدرس گروه مشاوران پنكو29 تير 1390كانون اسلامي انصار
21طراحي و تدوين شاخص هاي ارزيابي عملكردياسر ابوالقاسمي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو30 تير 1390كانون اسلامي انصار
22حسابداري تعهديدكتر قدرت اله طالب نيا ـ مدرس گروه مشاوران پنكو2 مرداد 1390كانون اسلامي انصار
23حسابداري پروژهدكتر جلال وافي ثاني ـ مدرس گروه مشاوران پنكو3 مرداد 1390كانون اسلامي انصار
24حسابداري مديريتدكتر فرزام زماني ـ مدرس گروه مشاوران پنكو4 مرداد 1390كانون اسلامي انصار
25حسابداري تعهديدكتر ساسان مهراني - مدرس گروه مشاوران پنكو20 آذر الي 6 دي 1390دانشگاه تربيت معلم
26حسابداري تعهديدكتر ساسان مهراني - مدرس گروه مشاوران پنكو20 آذر 1390دانشگاه تربيت معلم
27حسابداري تعهديدكتر ساسان مهراني - مدرس گروه مشاوران پنكو27 آذر 1390دانشگاه تربيت معلم
28حسابداري تعهديدكتر ساسان مهراني - مدرس گروه مشاوران پنكو26 آذر 1390دانشگاه تربيت معلم
سایر
ردیفنام کارگاهمدرستاریخمکان
1دوره آموزشي شرايط عمومي پيمانمهندس حلاج ـ مدرس گروه مشاوران پنكو30 شهريور 1390مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
2دوره آموزشي نحوه انعقاد قرارداد و نظارت بر آنهامهندس حلاج ـ مدرس گروه مشاوران پنكو31 شهريور 1390مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
3آشنايي با مفاهيم بودجه ريزي عملياتي و مكانيزم توسعه پاك cdmمحمد حسن آبادي و ياسر ابوالقاسمي ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو27 شهريور 1390مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
4كليات بودجه و قانون برنامه پنجم توسعهمهندس فتح اله پور - مدرس گروه مشاوران پنكو27 شهريور 1390مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
5دوره آموزشي شرايط عمومي پيمانمهندس حلاج ـ مدرس گروه مشاوران پنكو31 شهريور 1390مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
6نحوه انعقاد قرارداد و نظارت بر آنهامهندس حلاج ـ مدرس گروه مشاوران پنكو31 شهريور 1390مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
7دوره آموزشي مشعل هاي گازي و گازوئيليمهندس محمود چراخ ـ مدرس گروه مشاوران پنكو13 بهمن 1390شركت آلومينيوم پارس
8آشنايي با مفاهيم بودجه‌ريزي عملياتي ـ مكانيزم توسعه پاك (CDM)ياسر ابوالقاسمي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو27 شهريور 1390مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
9اولين همايش بين المللي دوركاري در نظام اداري با حضور رئيس جمهور27 دي 1390وزارت كشور
10اجراي موفق دوركاري در دولت (ويژه سياست‌گذاران)اندي ليك Andy Lake استاد دانشگاه مشاور دوركاري و سردبير مجله انعطاف پذيري30 دي 1390موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني
11اجراي موفق دوركاري در خانه(ويژه كاركنان)اندي ليك Andy Lake استاد دانشگاه مشاور دوركاري و سردبير مجله انعطاف پذيري29 دي 1390موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني
12اجراي موفق دوركاري در سازمان (ويژه مديران)اندي ليك Andy Lake استاد دانشگاه مشاور دوركاري و سردبير مجله انعطاف پذيري28 دي 1390موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني