کنفرانس‌های بین المللی
طراحي و پيشبرد كنفرانس‌هاي بين‌المللي و تخصصي به عنوان يكي از ابزارهای كارآمد آموزش همواره در برنامه‌هاي گروه مشاوران پنكو جاي داشته‌اند و در طي سال‌هاي گذشته اين مجموعه موفق به برگزاری کنفرانس هاي زير شده است:
اولین کنفرانس بودجه‌ریزی عملیاتی
دومین کنفرانس بودجه ریزی عملیاتی
سومین کنفرانس بودجه ریزی عملیاتی
چهارمین کنفرانس بودجه ریزی عملیاتی
اولین کنفرانس حسابداری دولتی
اولین کنفرانس حسابداری مدیریت
اولین کنفرانس بین الم
للی دورکاری