تربیت کارشناس

در دوره‌ي تربيت كارشناس محاسبه و مديريت قيمت تمام شده و بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد سعي شده است با برگزاري دوره‌هاي آموزشي منسجم مهارتي، ضمن يكسان سازي سطح آشنايي شركت‌كنندگان با مباني نظري و ارايه آموزش‌های تئوري، عمده زمان آموزش، صرف آموزش مهارت‌ها از طريق تمرينات كارگاهي با هدف ارتقا سطح اثربخشي دوره آموزشي گردد و به اين ترتيب هزينه‌هاي سازمان‌در خريد خدمات آموزشي و همچنين خريد خدمات مشاوره اي كاهش يابد.
در اين دوره، که مورد تایید موسسه حسابداران مدیریت استرالیا نیز می‌باشد، كارشناسان معرفي شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق دوره‌هاي مهارتی، تكنيك‌هاي عملياتي و اجرايي محاسبه و مديريت قيمت تمام شده و بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد به صورت كارگاهي مطابق با دانش روز و با استفاده از نرم‌افزارهاي تخصصي آموزش داده مي‌شوند. در انتهاي دوره، فرد آموزش ديده به يك كارشناس قيمت تمام شده و بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد تبديل مي‌شود و قادر خواهد بود اين موضوع را در دستگاه اجرايي خود راهبري و اجرا نمايد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

www.cmairan.com