ارزيابي عملکرد با به کارگيري ترکيب مدل تحليل پوششي داده ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداري مشهد)

ارزيابي عملکرد با به کارگيري ترکيب مدل تحليل پوششي داده ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداري مشهد)
مديريت عملکرد از مباحث ويژه مديريت استراتژيک منابع انساني است و ابزار مناسبي براي ارتقاي عملکرد کارکنان و سازمان محسوب مي شود. در صورتي که مديريت عملکرد متناسب با ملزومات و پيش نيازهاي آن در سازمان طراحي و اجرا شود
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد نام و نشان تجاري بر اساس ارزش ويژه برند

ارزيابي عملکرد نام و نشان تجاري بر اساس ارزش ويژه برند
شناسايي نيازهاي مصرف کنندگان و عوامل اثرگذار در انتخاب آنها از بين نام و نشان تجاري, امري بديهي به نظر مي رسد.از اين رو پژوهش حاضر درصدد برآمد تا به بررسي عملکرد نام و نشان تجاري 4 شرکت بيمه دولتي و غيروابسته به بانک و مناطق آزاد بپردازد.
ادامه مطلب

بررسي ارتباط بين معيارهاي ارزيابي عملکرد و ريسک با بازده سهام (با تاکيد بر صورتهاي مالي ميان دوره اي)

بررسي ارتباط بين معيارهاي ارزيابي عملکرد و ريسک با بازده سهام (با تاکيد بر صورتهاي مالي ميان دوره اي)
اين تحقيق به بررسي ارتباط بين معيارهاي ارزيابي عملکرد سنتي (بازده حقوق صاحبان سهام و بازده داراييها) و معيارهاي ريسک (ريسک سيستماتيک, نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نسبت اهرم مالي) با بازده سهام مي پردازد.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​