مدل تعادل نقطه اي در نظام بودجه ريزي ايران

مدل تعادل نقطه اي در نظام بودجه ريزي ايران
در اين مقاله گرايش خط مشي گذاران بودجه در به کارگيري دو مدل جزيي تدريجي و مدل تعادل نقطه اي با استفاده از داده هاي آماري بودجه در فصل آموزش و پرورش و برنامه هاي زير مجموعه آن در طول سالهاي 53-85 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
ادامه مطلب

رفتارهاي مطلوب مديران و رهبران در پياده سازي مديريت عملکرد کارکنان در سازمان هاي دولتي

رفتارهاي مطلوب مديران و رهبران در پياده سازي مديريت عملکرد کارکنان در سازمان هاي دولتي
پژوهش حاضر با هدف شناسايي و تحليل رفتار مطلوب مديران و رهبران در پياده سازي موفق سيستم مديريت عملکرد در سازمان هاي دولتي انجام گرفته است. اين پژوهش با استفاده از روش کيفي و ازطريق تحليل تم مصاحبه هاي 16 نفر از مديران و کارکنان ستاد وزارت نيرو انجام گرفت که به روش نمونه گيري گلوله برفي انتخاب شده بودند.
ادامه مطلب

تاثير تنوع سازي کسب و کار بر عملکرد و ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکيک درجه تمرکز صنعتي

تاثير تنوع سازي کسب و کار بر عملکرد و ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکيک درجه تمرکز صنعتي
درسال هاي اخير, ارتباط بين عملکرد و تنوع شرکت موضوع مهم تجربي در مديريت مالي شده است.استراتژي هاي تنوع در کسب و کار شرکت ها مي توانند توازن رقابتي يک صنعت را تحت تاثير قرار دهند.
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد شرکت هاي فرابورس ايران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و بهينه سازي آن با الگوي ترکيبي PSO و ANN

ارزيابي عملکرد شرکت هاي فرابورس ايران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و بهينه سازي آن با الگوي ترکيبي PSO و ANN
هدف پژوهش حاضر, ارزيابي عملکرد شرکت هاي فرابورس ايران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و بهينه سازي آنها با استفاده از الگوي هيبريدي شبکه عصبي مصنوعي و بهينه سازي تجميع ذرات است.
ادامه مطلب

تدوين راهبرد سازمان از طريق يکپارچگي BSC ،SWOT و با استفاده از ابزارهاي QFD و MBNQA و ارزيابي عملکرد

تدوين راهبرد سازمان از طريق يکپارچگي BSC ،SWOT و با استفاده از ابزارهاي QFD و MBNQA و ارزيابي عملکرد
مديريت راهبردي, هنر و علم تدوين, اجرا و ارزيابي تصميم هاي وظيفه اي چندگانه است که سازمان را قادر مي کند به اهداف بلندمدت خود دست يابد. فرايند مديريت راهبردي, سه مرحله را شامل مي شود: تدوين, اجرا و ارزيابي راهبرد.
ادامه مطلب

عوامل موثر بر انتخاب روش هاي بودجه بندي سرمايه اي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عوامل موثر بر انتخاب روش هاي بودجه بندي سرمايه اي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف اين پژوهش شناسايي روش هاي مورد استفاده در ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري در ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعيين عوامل تاثيرگذار بر انتخاب اين روش هاست.
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک با استفاده از معيار غلبه تصادفي و مقايسه با نسبت شارپ و نسبت سورتينو

ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک با استفاده از معيار غلبه تصادفي و مقايسه با نسبت شارپ و نسبت سورتينو
هدف اين پژوهش ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک ايران با استفاده از معيار غلبه تصادفي و مقايسه با نتايج حاصل از نسبت شارپ و نسبت سورتينو به عنوان شاخص هايي از نظريه مدرن و فرامدرن سبد سرمايه گذاري است.
ادامه مطلب

مقايسه و رتبه بندي عملکرد مالي شرکت هاي مخابرات استاني با رويکرد مدل جمعي تحليل پوششي داده ها و روش کارايي متقاطع

مقايسه و رتبه بندي عملکرد مالي شرکت هاي مخابرات استاني با رويکرد مدل جمعي تحليل پوششي داده ها و روش کارايي متقاطع
با شتاب روز افزون علم و آگاهي در دنياي کنوني, شرکت ها به منظور تطابق با شرايط متغير محيطي, مجبور به استفاده از فناوري ارتباطات هستند و سرمايه گذاري در فناوري مذکور, به سرعت در حال افزايش است.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​