ارائه مدل ارزيابي عملکرد مجلس شوراي اسلامي با استفاده از روش فراترکيب

ارائه مدل ارزيابي عملکرد مجلس شوراي اسلامي با استفاده از روش فراترکيب
مجلس مانند هر نهاد ديگري, به ارزيابي نياز دارد تا بتواند کيفيت اثرگذاري خود را ارتقا دهد. اين مقاله به دنبال ارايه مدلي براي ارزيابي عملکرد مجلس متناسب با شرايط زمينه اي و سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران است که به کمک آن بتوان در طول زمان, روند تغييرات عملکرد مجلس را رصد و براي ارتقاي آن تلاش کرد.
ادامه مطلب

نقش تعديل کنندگي سرمايه روانشناختي در تاثير سياست هاي ارزيابي عملکرد بر رضايت شغلي، ترک خدمت و عملکرد شغلي کارکنان شرکت هاي خودروسازي شهر تهران

نقش تعديل کنندگي سرمايه روانشناختي در تاثير سياست هاي ارزيابي عملکرد بر رضايت شغلي، ترک خدمت و عملکرد شغلي کارکنان شرکت هاي خودروسازي شهر تهران
هدف اين پژوهش, بررسي نقش تعديل کنندگي سرمايه روانشناختي در تاثير سياست هاي ارزيابي عملکرد بر رضايت شغلي, ترک خدمت و عملکرد کارکنان بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است.
ادامه مطلب

بررسي توازن در شاخص هاي عملکردي مديريت و برنامه ريزي شهري با استفاده از روش ارزيابي کارت امتيازي متوازن BSC

بررسي توازن در شاخص هاي عملکردي مديريت و برنامه ريزي شهري با استفاده از روش ارزيابي کارت امتيازي متوازن BSC
سازمان هاي موفق سازمان هايي هستند که در همه زمينه هاي عملکردي به نتايج مطلوب و تعيين شده دست يابند. هدف مديريت و برنامه ريزي شهري, رشد متوازن شاخص هاي عملکردي مي باشد. ...
ادامه مطلب

شناسايي و اولويت بندي شاخصهاي ارزيابي عملکرد موسسات آموزشي غيرانتفاعي با رويکرد ترکيبي BSC و ANP و DIMATEL

شناسايي و اولويت بندي شاخصهاي ارزيابي عملکرد موسسات آموزشي غيرانتفاعي با رويکرد ترکيبي BSC و ANP و DIMATEL
با توجه به نقش مهم موسسات آموزشي در تربيت نيروي انساني مناسب براي جامعه, اين تحقيق با هدف شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد موسسات آموزشي غيرانتفاعي (آموزش و پروش) با رويکرد امتيازي متوازن انجام شده است
ادامه مطلب

بکارگيري رويکرد گسترش کارکرد کيفي در ارزشيابي عملکرد کارکنان بر مبناي مديريت کيفيت جامع (مورد مطالعاتي: شرکت پتروشيمي پارس)

بکارگيري رويکرد گسترش کارکرد کيفي در ارزشيابي عملکرد کارکنان بر مبناي مديريت کيفيت جامع (مورد مطالعاتي: شرکت پتروشيمي پارس)
در عصر حاضر کارکنان مهمترين منابع مزيت رقابتي سازمان ها هستند بنابراين يکي از دغدغه هاي اصلي مديران يافتن مناسب ترين استراتژي براي ارزيابي عملکرد کارکنان در عين توجه همزمان به استراتژي منابع انساني و ديگر استراتژي هاي شرکت است.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​