بررسي امکان سنجي پياده سازي و استقرار سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شرکت انتقال گاز ايران مطالعه موردي (منطقه 6 عمليات انتقال گاز)

بررسي امکان سنجي پياده سازي و استقرار سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شرکت انتقال گاز ايران مطالعه موردي (منطقه 6 عمليات انتقال گاز)
بررسي امکان سنجي پياده سازي و استقرار سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شرکت انتقال گاز ايران مطالعه موردي (منطقه 6 عمليات انتقال گاز)
ادامه مطلب

حسابداري محيط زيست

حسابداري محيط زيست
حسابداري محيط زيست اطلاعاتي را فراهم مي کند که در امر ارزيابي, تصميم گيري و گزارش گري به مديران کمک مي کند. در آغاز راه مباحث مربوط به حسابداري محيط زيست, شرکت ها تمايلي به افشاي زيان هاي وارده به محيط زيست در صورت هاي مالي خود نداشتند,...
ادامه مطلب

مطالعه اي بر مدل مالکوم بالدريج با استفاده از تحليل پوششي داده هاي چندمعياره و رگرسيون چندگانه

مطالعه اي بر مدل مالکوم بالدريج با استفاده از تحليل پوششي داده هاي چندمعياره و رگرسيون چندگانه
مدل مالکوم بالدريج يکي از مدل هاي مشهور تعالي سازماني است و بسياري از سازمان ها منابع قابل توجهي را به منظور حرکت به سوي تعالي بر اساس روابط پيشنهادي در مدل بالدريج تخصيص مي دهند.
ادامه مطلب

سنجش متغييرهاي مالي ارزيابي عملکرد شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوريتم TOPSIS و تکنيک DEA

سنجش متغييرهاي مالي ارزيابي عملکرد شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوريتم TOPSIS و تکنيک DEA
ارزيابي عملکرد بعنوان موضوعي پراهميت همواره با تئوري نمايندگي معنا و مفهوم پيدا نموده است. بطوريکه بر اساس اين تئوري مديران پاداش خود را مطابق با عملکردشان دريافت مي دارند.
ادامه مطلب

تخمين درآمد، هزينه متوسط و قيمت تمام شده توليد گندم در شهرستان مرودشت با به کارگيري تکنيک آمارگيري نمونه اي

تخمين درآمد، هزينه متوسط و قيمت تمام شده توليد گندم در شهرستان مرودشت با به کارگيري تکنيک آمارگيري نمونه اي
بي ترديد توليد مواد غذايي, رابطه بسيار نزديکي با توان سياسي و اقتصادي کشورهاي جهان دارد. گندم به عنوان يکي از اصلي ترين مواد غذايي بشر و مهم ترين محصول زراعي و ماده غذايي در کشور ما از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
ادامه مطلب

سنجش کارايي و عملکرد زنجيره تامين با ساختار سه مرحله اي با استفاده از تحليل پوششي داده هاي شبکه اي

سنجش کارايي و عملکرد زنجيره تامين با ساختار سه مرحله اي با استفاده از تحليل پوششي داده هاي شبکه اي
جهاني شدن بازارها و تعدد انتخاب براي مشتريان موجب تشکيل زنجيره تامين شده است. در فعاليت هاي زنجيره تامين, ارزيابي مناسب بر اساس معيارها مي تواند به شرکت ها در جهت حرکت به سوي توسعه کمک کند.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​