بررسي عوامل موثر بر عملکرد يکي از فروشگاه هاي تهران با استفاده از تلفيق روش کارت امتيازي متوازن و تصميم گيري چند معياره فازي

بررسي عوامل موثر بر عملکرد يکي از فروشگاه هاي تهران با استفاده از تلفيق روش کارت امتيازي متوازن و تصميم گيري چند معياره فازي
بررسي عوامل موثر بر عملکرد يکي از فروشگاه هاي تهران با استفاده از تلفيق روش کارت امتيازي متوازن و تصميم گيري چند معياره فازي
ادامه مطلب

شناسايي بهاي تمام شده خدمات برمبناي ABC و مقايسه آن با بهاي تمام شده سنتي درشرکت شهرک هاي صنعتي کشور (مطالعه موردي شرکت شهرک هاي صنعتي هرمزگان)

شناسايي بهاي تمام شده خدمات برمبناي ABC و مقايسه آن با بهاي تمام شده سنتي درشرکت شهرک هاي صنعتي کشور (مطالعه موردي شرکت شهرک هاي صنعتي هرمزگان)
شناسايي بهاي تمام شده خدمات برمبناي ABC و مقايسه آن با بهاي تمام شده سنتي درشرکت شهرک هاي صنعتي کشور (مطالعه موردي شرکت شهرک هاي صنعتي هرمزگان)
ادامه مطلب

ارائه مدل اختصاصي ارزيابي عملکرد مديريت HSE در شرکت پارس خودرو با هدف ارتقاء ايمني، بهره وري، کيفيت محصول و کاهش هزينه ها

ارائه مدل اختصاصي ارزيابي عملکرد مديريت HSE در شرکت پارس خودرو با هدف ارتقاء ايمني، بهره وري، کيفيت محصول و کاهش هزينه ها
ارائه مدل اختصاصي ارزيابي عملکرد مديريت HSE در شرکت پارس خودرو با هدف ارتقاء ايمني، بهره وري، کيفيت محصول و کاهش هزينه ها
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​