بررسي شاخص هاي مالي ارزيابي نظام سلامت در ايران و جهان: يک مطالعه مروري

بررسي شاخص هاي مالي ارزيابي نظام سلامت در ايران و جهان: يک مطالعه مروري
ارزشيابي عملکرد نظام سلامت, اطلاعات خوبي در مورد وضعيت نظام سلامت براي دولت ها و ملت ها ايجاد مي نمايد. شاخص هاي ارزيابي عملکرد مالي مي تواند وضعيت مالي نظام سلامت را تعيين نموده و نقاط قوت و ضعف سيستم سلامت را براي تصميم گيري هاي راهبردي شناسايي کند.
ادامه مطلب

سودمندي ارزش منصفانه تسهيلات مالي در پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي آتي بانک ها

سودمندي ارزش منصفانه تسهيلات مالي در پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي آتي بانک ها
در مقاله حاضر براي پيش­ بيني جريان­ هاي نقدي عملياتي آتي از مدل بارث و همکاران (2001) و براي برآورد ارزش منصفانه تسهيلات مالي از مدل تنزيل جريان­ هاي نقدي تشيرارت و همکاران (2007) که توسط فدرال رزرو آمريکا ارائه شده, استفاده شده است.
ادامه مطلب

رابطه بين ارزيابي عملکرد و گرايش به کارآفريني سازماني در کارکنان منتخب معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي ايران

رابطه بين ارزيابي عملکرد و گرايش به کارآفريني سازماني در کارکنان منتخب معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي ايران
يکي از عوامل تاثيرگذار بر عملکرد کارکنان, سيستم ارزيابي عملکرد است و سازمان ها براي تحقق اهداف و عملکرد موثر, ملزم به لحاظ نمودن مولفه هاي گرايش به کارآفريني سازماني مي باشند. پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين ارزيابي عملکرد و گرايش به کارآفريني سازماني در کارکنان منتخب معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي ايران انجام شد.
ادامه مطلب

ارائه الگوي شاخص هاي مالي ارزيابي عملکرد بيمارستان هاي تخصصي و فوق تخصصي در ايران

ارائه الگوي شاخص هاي مالي ارزيابي عملکرد بيمارستان هاي تخصصي و فوق تخصصي در ايران
بيمارستان ها به عنوان يکي از سازمان هاي اصلي ارايه دهنده خدمات بهداشتي و درماني و نيز به عنوان بزرگ ترين و پرهزينه ترين واحد عملياتي نظام سلامت از اهميت و حساسيت ويژه اي در اقتصاد بهداشت و درمان برخوردار مي باشند.
ادامه مطلب

کاربرد تحليل پوششي داده ها (DEA) در ارزيابي کارآيي نسبي و رتبه بندي شعب بانک رفاه استان لرستان و مقايسه نتايج آن با روش TOPSIS

کاربرد تحليل پوششي داده ها (DEA) در ارزيابي کارآيي نسبي و رتبه بندي شعب بانک رفاه استان لرستان و مقايسه نتايج آن با روش TOPSIS
يکي از عوامل موفقيت کشورهاي پيشرفته, توجه به کارآمدي واحدهاي اقتصادي خصوصا بانک ها مي باشد. در همين راستا, مديران بانک ها موظفند در قبال سوالاتي که در مورد بهره وري بانک مي شود
ادامه مطلب

بررسي ارزش هاي فرهنگي در ايران و امکان دستيابي به هدف ارايه به نحو مطلوب استاندارد هاي بين المللي حسابداري

بررسي ارزش هاي فرهنگي در ايران و امکان دستيابي به هدف ارايه به نحو مطلوب استاندارد هاي بين المللي حسابداري
نزديک به دو دهه از ترجمه و نشر استانداردهاي بين المللي حسابداري, و چند سالي از تشکيل کميته هاي استانداردها و رهنمودهاي حسابداري, و تدوين بيانيه هاي حسابداري با قيد ‹ مطابقت آن با استانداردهاي بين المللي حسابداري› مي گذارد.
ادامه مطلب

طراحي الگوي سنجش کارايي و اثربخشي مراکز آموزش عالي نظامي

طراحي الگوي سنجش کارايي و اثربخشي مراکز آموزش عالي نظامي
کارآمدي نيروهاي مسلح تابعي از کارآمدي نظام آموزشي آن است. توجه به نظام آموزشي و آگاهي از ميزان اثربخشي و کارايي نتايج بدست آمده, يکي از مهم ترين وظايف فرماندهان عالي رتبه نظامي به شمار مي رود.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​