ارائه روش مناسب براي شناسايي و اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملکرد تدارکات معکوس در تجارت الکترونيک

ارائه روش مناسب براي شناسايي و اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملکرد تدارکات معکوس در تجارت الکترونيک
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسايي و اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملکرد تدارکات معکوس در تجارت الکترونيک بوده است. ا ين پژوهش از نظر هدف يک پژوهش کاربردي مي باشد و از نظر روش انجام يک پژوهش آميخته (کيفي-کمي) مي باشد جامعه اماري پژوهش يک گروه شامل جمعي از خبرگان آشنا به تدارکات معکوس هستند که تعداد آن ها 12 نفر مي باشد.
ادامه مطلب

اثرات تورم بر شاخص هاي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

اثرات تورم بر شاخص هاي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
هر واحد تجاري با توجه به نوع فعاليت خود در آن حيطه عمل مي نمايد که نتيجه عملکرد آنها از طرق مختلف قابل بررسي و ارزيابي و اندازه گيري مي باشد. يکي از ابزارهايي که براي تعيين موقعيت مالي شرکتها مورد استفاده قرار مي گيرد تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي مي باشد.
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد شرکت هاي پخش دارو با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها با رويکرد چابک سازي، مطالعه موردي شرکت داروسازي کاسپين تامين

ارزيابي عملکرد شرکت هاي پخش دارو با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها با رويکرد چابک سازي، مطالعه موردي شرکت داروسازي کاسپين تامين
امروزه ارزيابي و بهبود عملکرد در شرکت ها براي ارتقا سطح کيفي و بهره وري آنها از موضوعات بسيار مهم و کليدي در حوزه مديريت و صنعت مي باشد. مسوولان سازمانها جهت برنامه ريزي و کنترل دقيق تر نياز دارند که عملکرد پخش هاي خود را به روشي ارزيابي نمايد.
ادامه مطلب

بررسي ميزان بکارگيري ارزيابي متوازن در صنايع مختلف (مطالعه موردي: شهرک صنعتي سليمي تبريز)

بررسي ميزان بکارگيري ارزيابي متوازن در صنايع مختلف (مطالعه موردي: شهرک صنعتي سليمي تبريز)
روش ارزیابی متوازن ابزاری برای ترجمه چشم انداز و راهبرد سازمان در قالب سنجه های جامع ارزیابی عملکرد است که چهارچوبی برای ارزیابی راهبردی و سیستم حسابداری مدیریت فراهم میسازد.
ادامه مطلب

کاربست BSC و روش هاي نوآورانه توسعه يافته در حسابداري مديريت و تصميم هاي استراتژيک سنجش عملکرد

کاربست BSC و روش هاي نوآورانه توسعه يافته در حسابداري مديريت و تصميم هاي استراتژيک سنجش عملکرد
ارزيابي متوازن به عنوان يک ابزار ارزيابي استراتژيک مورد استفاده قرار مي گيرد و پيشنهاد مي کند عملکرد تمامي سازمان ها نبايد فقط از طريق معيارهاي مالي موردبررسي قرار گيرد, بلکه مي بايست معيارهاي غيرمالي نيز در نظر گرفته شود.
ادامه مطلب

ارائه الگوي مؤثر نظارت و ارزيابي عملکرد مالي بخش عمومي در بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

ارائه الگوي مؤثر نظارت و ارزيابي عملکرد مالي بخش عمومي در بودجه ريزي بر مبناي عملکرد
نظارت بر عملکرد مالي دولت و شناسايي عوامل کليدي نظارت و ارزيابي در اين بخش باعث توانايي دولت ها در اعمال و اجراي سياست هاي مالي و اقتصادي و در نهايت توسعه اقتصادي و بهبود رفاه خواهد شد.
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد انجمن گردشگري ورزشي به روش کارت امتيازي متوازن (BSC)

ارزيابي عملکرد انجمن گردشگري ورزشي به روش کارت امتيازي متوازن (BSC)
هدف از پژوهش حاضر, ارزيابي عملکرد انجمن گردشگري ورزشي با استفاده از روش کارت امتيازي متوازن بود. جامعه ي آماري پژوهش شامل 114 تن از اساتيد و دانشجويان بود که تمامي اين افراد به صورت تمام شمار به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه ارزيابي عملکرد به روش کارت امتيازي متوازن استفاده گرديد.
ادامه مطلب

ارائه مدل تبيين روابط بين شاخص هاي عملکرد، خطاها و روش هاي ارزشيابي کارکنان

ارائه مدل تبيين روابط بين شاخص هاي عملکرد، خطاها و روش هاي ارزشيابي کارکنان
هدف اين پژوهش ارايه مدلي مبتني بر بررسي روابط بين سه متغير شاخص هاي عملکرد کارکنان, خطاهاي انساني و روش هاي ارزيابي کارکنان با توجه به نقش ميانجي روش ها در صنايع پالايش نفت است.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​