ارائه يک دسته بندي جامع از رويکردهاي ارزيابي عملکرد وبررسي خلاءهاي تحقيقاتي موجود در آنها

ارائه يک دسته بندي جامع از رويکردهاي ارزيابي عملکرد وبررسي خلاءهاي تحقيقاتي موجود در آنها
فرآيند ارزيابي, يکي از با اهميت ترين جرياناتي است که هر سازمان براي تضمين بقاء و اطلاع از کيفيت عملکرد و اجراي دقيق برنامه هاي خود, به آن احتياج دارد. بهبود مستمر عملکرد سازمانها, منجربه ايجاد نيروي عظيم هم افزايي مي شود که به عنوان پشتيبان برنامه رشد و توسعه و ايجاد فرصت هاي تعالي سازماني محسوب مي شود.
ادامه مطلب

ارائه مدل بودجه ريزي در ايران بر مبناي رشد اقتصادي و رقابت پذيري منطقه اي با رويکرد پويايي سيستم

ارائه مدل بودجه ريزي در ايران بر مبناي رشد اقتصادي و رقابت پذيري منطقه اي با رويکرد پويايي سيستم
منابع کمياب و نيازهاي گوناگون در کشور, بودجه ريزي را به عنوان موضوعي بسيار با اهميت و چالش برانگيز براي صاحبنظران و تصميم گيران کلان اقتصادي تبديل نموده است.
ادامه مطلب

توسعه سيستم خبره فازي به منظور ارزيابي عملکرد شعب بانک با استفاده از داده کاوي

توسعه سيستم خبره فازي به منظور ارزيابي عملکرد شعب بانک با استفاده از داده کاوي
سيستم هاي خبره فازي از سيستم هاي هوشمندي هستند که بکارگيري آن ها مي تواند منجر به حصول نتايج بهتري در ارزيابي عملکرد سيستم بانکي شود. هدف از پژوهش حاضر آن است تا با استفاده از متغيرهاي فازي در کنار متغيرهاي مالي به ارزيابي عملکرد شعب بانک ها پرداخت شود.
ادامه مطلب

رويکردي مبتني بر نظريه گراف براي ارزيابي عملکرد کارکنان

رويکردي مبتني بر نظريه گراف براي ارزيابي عملکرد کارکنان
عملکرد کارمندان يک سازمان در مقاطع زماني مختلف و توسط مراجع متعددي مورد ارزيابي قرار مي گيرند. تهيه يک رتبه بندي واحد براساس اين ارزيابي ها به گونه اي که بيشترين تطابق را با ارزيابي هاي ارايه شده داشته باشد, تجميع رتبه بندي گفته مي شود.
ادامه مطلب

ارائه مدل اقتضايي ارزيابي عملکرد شرکت ها با تاکيد بر نقش ابزارهاي نوين حسابداري مديريت

ارائه مدل اقتضايي ارزيابي عملکرد شرکت ها با تاکيد بر نقش ابزارهاي نوين حسابداري مديريت
با ورود تيوري اقتضايي به ادبيات حسابداري مديريت, اين تيوري براي توضيح فاکتورهايي که انتظار مي رود بر پذيرش و استفاده از ابزارهاي نوين حسابداري مديريت تاثير داشته باشد بکار گرفته شد. ادبيات تيوري اقتضايي در حسابداري مديريت مبتني بر اين ايده است که هيچ سيستم حسابداري مديريت جهان شمولي وجود ندارد که به صورت يکسان در تمام شرکت ها و در تمام شرايط به کار گرفته شود.
ادامه مطلب

طراحي مدل نظام ارزيابي عملکرد مديران بانک سپه در شرايط ادغام

طراحي مدل نظام ارزيابي عملکرد مديران بانک سپه در شرايط ادغام
ارزيابي عملکرد, فرايندي است که طي آن کار کارکنان در فواصل معين و به طور رسمي مورد بررسي و سنجش قرار مي گيرند. هدف پژوهش حاضر که از روش ترکيبي استفاده مي کند, طراحي مدل نظام ارزيابي عملکرد مديران بانک سپه در شرايط ادغام و تعيين ابعاد, مولفه ها, شاخص ها و نحوه ارتباط بين آنها است.
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد سازمان با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن پايدار (مورد مطالعه: بانک سرمايه)

ارزيابي عملکرد سازمان با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن پايدار (مورد مطالعه: بانک سرمايه)
با افزايش رقابت در عرصه توليد و خدمات, سازمانها به شاخص ها و الگوهايي براي بررسي عملکرد خود نياز پيدا کرده اند. ضعف معيارهاي اندازه گيري سنتي و تغيير محيط رقابتي, نياز به طراحي مجدد سيستم هاي اندازه گيري عملکرد را در سازمان ها مطرح کرده است.
ادامه مطلب

تاثير تاکتيک هاي مديريت تصويرپردازي بر ارزيابي عملکرد با ميانجي گري مهارت سياسي

تاثير تاکتيک هاي مديريت تصويرپردازي بر ارزيابي عملکرد با ميانجي گري مهارت سياسي
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير تاکتيک هاي مديريت تصويرپردازي بر ارزيابي عملکرد با نقش ميانجي مهارت سياسي صورت گرفته است. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري داده ها پيمايشي از گروه پژوهش هاي توصيفي است.
ادامه مطلب

پيش بيني چرخه عمر و ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها با استفاده از الگوريتم درخت تصميم و تکنيک هاي تصميم گيري چند معياره

پيش بيني چرخه عمر و ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها با استفاده از الگوريتم درخت تصميم و تکنيک هاي تصميم گيري چند معياره
انتخاب بهينه يک شرکت براي سرمايه گذاري با توجه به نسبت هاي مالي آن چالشي است که انتظار مي رود با کاهش ابعاد داده ها تا حدودي ساده شود. تشخيص دقيق اهميت نسبي معيارها در هر شرکتي براي بسياري از تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران امر ساده اي نيست.
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي بورسي با استفاده از متدهاي مدل ساختاري تفسيري و مدل انتخاب بهترين و بدترين

ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي بورسي با استفاده از متدهاي مدل ساختاري تفسيري و مدل انتخاب بهترين و بدترين
ارزيابي عملکرد شرکت ها براي همه ذينفعان يک شرکت از سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل, اعتبار دهندگان و سازمان هاي ناظر و مهمتر از همه اينها مديران شرکت جهت تصميم گيري بسيار حايز اهميت است و مهمترين ارزيابي در شرکت ها ارزيابي عملکرد براي اين تصميم گيرندگان مي باشد.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​