مدل سازي و هزينه يابي تاخير قطارهاي راه آهن جمهوري اسلامي ايران

مدل سازي و هزينه يابي تاخير قطارهاي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
تاخير يکي از مهمترين مشکلات سيستم هاي حمل و نقل ريلي است که هزينه هاي مادي و معنوي بسيار زيادي دارد. از بين رفتن اعتماد مسافران, اتلاف وقت مسافران, مسدود شدن در سيستم يک خطه, استهلاک ديزل, پرداخت خسارت به مسافران, اتلاف سوخت و. . . تنها بخشي از هزينه هاي وارد شده به سيستم حمل و نقل ريلي مي باشد.
ادامه مطلب

بررسي جايگاه اکوتوريسم در رشد و توسعه اقتصادي ايران و مقايسه آن با ساير کشورها

بررسي جايگاه اکوتوريسم در رشد و توسعه اقتصادي ايران و مقايسه آن با ساير کشورها
اکوتوریسم یا طبیعت گردی گرایشیازصنعت گردشگریاستکه طی سالهای گذشته توجه بسیاری از مسئولین و مردم را به خود جلب کرده و یکی ازاهرمهای اصلی توسعهی اقتصادی و اجتماعی بسیاری از مناطق بوده است.
ادامه مطلب

طراحي الگوي ارزيابي عملکرد پژوهشي در دانشگاه هاي افسري ارتش

طراحي الگوي ارزيابي عملکرد پژوهشي در دانشگاه هاي افسري ارتش
زمينه و هدف ارزيابي عملکرد از جمله تلاش هايي است که طراحي و اجراي آن موجب رشد و بلوغ سازماني شده, وسيله مناسبي براي رشد, توسعه و پيشرفت و بهسازي سازمان فراهم مي نمايد. بر اين اساس, پژوهش حاضر با هدف طراحي الگوي ارزيابي عملکرد پژوهشي در دانشگاه هاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران انجام شده است.
ادامه مطلب

طراحي الگوي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي پتروشيمي مبتني بر نظريه داده بنياد

طراحي الگوي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي پتروشيمي مبتني بر نظريه داده بنياد
هدف از اين پژوهش, تدوين الگويي براي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي پتروشيمي بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف, کاربردي از نوع اکتشافي و ازنظر شيوه گردآوري اطلاعات, آميخته(کمي-کيفي)بوده است.
ادامه مطلب

ارائه مدلي ديناميکي براي ارزيابي ميزان لارج بودن عملکرد متوازن يک زنجيره تأمين

ارائه مدلي ديناميکي براي ارزيابي ميزان لارج بودن عملکرد متوازن يک زنجيره تأمين
هدف اين پژوهش ارزيابي ميزان لارج­,بودن فعاليت ­, هاي يک شرکت موجود در يک زنجيره تأمين در چارچوب کارت امتيازي متوازن و با کمک­,گرفتن از روش مدل­,سازي ديناميکي است. در اين پژوهش براي ارزيابي ميزان لارج بودن عملکرد شرکت از روش ادغامي مفاهيم لارج و کارت امتيازي متوازن استفاده گرديد؛
ادامه مطلب

بررسي عوامل موثر بر ارزيابي عملکرد کارگزاري هاي تامين اجتماعي استان اصفهان

بررسي عوامل موثر بر ارزيابي عملکرد کارگزاري هاي تامين اجتماعي استان اصفهان
در دنياي رقابتي کنوني رسيدن به بالاترين بهره وري يک ايده آل نيست بلکه يک ضرورت است و سازمانها بدون توجه به اندازه شان براي رسيدن به اين هدف ضروري ناگزيرند عملکرد خود را بهبود بخشند. اندازه گيري عملکرد به عنوان جزيي اساسي در زنجيره مديريت عملکرد امروزه نقش غير قابل انکاري در بهبود و تعالي سازمان ها دارد.
ادامه مطلب

شناسايي مولفه هاي سيستم مديريت عملکرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري

شناسايي مولفه هاي سيستم مديريت عملکرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري
کي از مهم ترين دغدغه هاي مديريت منابع انساني, دستيابي به سلامت نظام اداري است. سلامت اداري وضعيتي است که در آن فساد اداري در يک سازمان به ميزان قابل قبولي کاهش يافته باشد و يکي از نشانه هاي سلامت اداري, استفاده صحيح از منابع, به خصوص منابع انساني است.
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد و رتبه بندي شرکت هاي بيمه ايران با استفاده از رويکرد کارت امتيازي متوازن با روش وزن دهي آنتروپي شانون و تکنيک ويکورخاکستري

ارزيابي عملکرد و رتبه بندي شرکت هاي بيمه ايران با استفاده از رويکرد کارت امتيازي متوازن با روش وزن دهي آنتروپي شانون و تکنيک ويکورخاکستري
ارزيابي عملکرد, ضرورتي بنيادين در رويارويي و سازگاري با تحولات و بهبود مستمر فعاليت هاست. شرکت هاي بيمه براي تعيين موقعيت فعلي خود و بقا و پيشرفت در دنياي رقابتي امروز بايد به طور مستمر از روش ها و الگوهايي در جهت ارزيابي و بهبود عملکرد خود و فعاليت هاي جاري در سازمان بهره گيرند.
ادامه مطلب

ارزيابي دستورالعمل آمارهاي مالي دولت (GFS) در ساختار بودجه ريزي کشور با نگرش اسلامي

ارزيابي دستورالعمل آمارهاي مالي دولت (GFS) در ساختار بودجه ريزي کشور با نگرش اسلامي
طبق تبصره 48 قانون بودجه 1380 و ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 27/11/1380, دولت موظف است آمارهاي مالي خود را مطابق دستورالعمل پيشنهادي صندوق بين المللي پول موسوم به دستورالعمل آمارهاي مالي دولت (GFS) تنظيم کند.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​