ارايه يک مدل پويا براي شبيه سازي کارت امتيازي متوازن با هدف دستيابي به استراتژي هاي کارآمد

ارايه يک مدل پويا براي شبيه سازي کارت امتيازي متوازن با هدف دستيابي به استراتژي هاي کارآمد
کاپلان و نورتون ابزار BSC را در سطح سازمان معرفي نمودند. پيش فرض آنها براي ارزيابي عملکرد سازمان اين بود که, ارزيابي عملکرد سازمان نبايد محدود به معيارهاي سنتي مالي گردد, بلکه بايد با معيارهايي مرتبط با رضايت مشتري, فرآيندهاي داخلي و توانمندي هاي رشد تکميل گردد.
ادامه مطلب

تبيين مفهومي هزينه يابي هدف مبتني بر ديدگاه انتقادي

تبيين مفهومي هزينه يابي هدف مبتني بر ديدگاه انتقادي
هدف از اين پژوهش, پيشبرد نظريهي مربوط به عوامل تعيين کنندهي پذيرش سيستم هزينه يابي هدف توسط شرکت هاي توليدي و صنعتي است. مطالعات منابع علمي موجود در راستاي شناسايي عوامل متعدد منجر به مطرح شدن شرايطي شده است که پذيرش هزينه يابي هدف منجر به ارزش آفريني براي شرکت مي شود.
ادامه مطلب

ارزيابي عملکرد مالي بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار (بکارگيري منطق TOPSIS در تحليل پوششي داده ها)

ارزيابي عملکرد مالي بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار (بکارگيري منطق TOPSIS در تحليل پوششي داده ها)
مديران بانک ها جزء ذينفعاني هستند که اطلاعات حاصل از تجزيه و تحليل عملکرد مالي براي آنها حايز اهميت است. در اين راستا, آنها با در نظر گرفتن اطلاعات مالي ارزشمند, موقعيت بانک را ارزيابي و بر اساس آن تصميم مناسب را اتخاذ مي نمايند.
ادامه مطلب

وزن دهي معيارهاي ارزيابي عملکرد شرکت ها در رويکرد کارت امتيازي متوازن با استفاده از روش ترکيبي ارزش شاپلي و بولزاي

وزن دهي معيارهاي ارزيابي عملکرد شرکت ها در رويکرد کارت امتيازي متوازن با استفاده از روش ترکيبي ارزش شاپلي و بولزاي
ارزيابي عملکرد به عنوان يک ابزار کنترلي همواره مورد توجه مديران در سازمان ها و کارخانجات بوده است. دراين مقاله قصد داريم تا مدلي جديد جهت ارزيابي عملکرد و رتبه بندي شرکت هاي صنعتي در شرايط عدم قطعيت ارائه دهيم.
ادامه مطلب

ارايه مدل مهندسي بهاي تمام شده ايمني جهت افزايش شاخص هاي بهره وري

ارايه مدل مهندسي بهاي تمام شده ايمني جهت افزايش شاخص هاي بهره وري
اهميت و نقش منابع انساني در سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي به عنوان موتور محرک چرخه اقتصادي جامعه بر کسي پوشيده نيست. امروزه حوادث ناشي از کار, به عنوان يکي از عوامل مهم در از دست دادن نيروي انساني کارآمد و...
ادامه مطلب

طراحي مدل تلفيقي تحليل پوششي داده ها و تحليل مؤلفه هاي اصلي به منظور بهبود ارزيابي عملکرد گروه هاي آموزشي دانشگاه

طراحي مدل تلفيقي تحليل پوششي داده ها و تحليل مؤلفه هاي اصلي به منظور بهبود ارزيابي عملکرد گروه هاي آموزشي دانشگاه
ارزيابي کارآيي گروه هاي آموزشي.دانشگاه ها سهم بسزايي در ارتقاي عملکرد آموزشي و پژوهشي آنان دارد. يکي از روش هايي که مي توان به کمک آن رتبه بندي واحدهاي مورد ارزيابي را انجام داد, تحليل پوششي داده ها مي باشد.
ادامه مطلب

مديريت هزينه از طريق طراحي محصول: ارائه مدل تلفيقي از روش هاي هزينه يابي هدف، QFD و مهندسي ارزش

مديريت هزينه از طريق طراحي محصول: ارائه مدل تلفيقي از روش هاي هزينه يابي هدف، QFD و مهندسي ارزش
هزينه يابي هدف با ادغام نيازهاي مشتري, ويژگي هاي فني و اطلاعات هزينه در مرحله طراحي محصول و حذف کارکردهاي فاقد ارزش افزوده, نقش مهمي در مراحل مختلف چرخه حيات محصول بازي مي کند.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​