چارچوب ارزيابي عملکرد کميته حسابرسي با استفاده از روش فراترکيب

چارچوب ارزيابي عملکرد کميته حسابرسي با استفاده از روش فراترکيب

 

نویسندگان: جوادي پور عليرضا | بولو قاسم | قرباني زاده وجه اله | باباجاني جعفر
کلیدواژه ها: اثربخشي و کارايي کميته حسابرسي | کميته حسابرسي | ارزيابي عملکرد

چکیده:

کميته حسابرسي در پياده سازي نظام حاکميت شرکتي نقش بسزايي داشته و ارزيابي عملکرد آن جهت مشخص نمودن بهبود فعاليت ها و افزايش کارايي و اثربخشي آن امري ضروري مي باشد. با توجه به عدم وجود چارچوبي مشخص براي ارزيابي عملکرد کميته حسابرسي در ايران, در پژوهش حاضر سعي گرديده است چارچوبي نظام مند براي ارزيابي عملکرد کميته حسابرسي ارائه شود. پژوهش حاضر از نظر هدف جز پژوهش هاي توسعه اي قرار مي گيرد و جهت انجام پژوهش از روش تحقيق کيفي و از ميان روش هاي تحقيق کيفي از روش فراترکيب استفاده گرديده است. جهت دستيابي به اهداف پژوهش تحقيقات انجام شده در بازه زماني 30 ساله (1993 الي 2022) تعداد 513 مقاله بررسي شده و در نهايت 76 مقاله که امتياز لازم را کسب نموده با استفاده از روش فراترکيب سندلوسکي و باروسو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش 95 شاخص, 15 مولفه و 3 بعد را براي ارزيابي عملکرد کميته حسابرسي ارائه کرده است. در پايان نيز با استفاده از روش آنتروپي شانون, ميزان پشتيباني يافته هاي پژوهش هاي پيشين از يافته هاي پژوهش حاضر مشخص و همچنين پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آتي ارائه گرديده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها