ارائه مدل بودجه ريزي در ايران بر مبناي رشد اقتصادي و رقابت پذيري منطقه اي با رويکرد پويايي سيستم

ارائه مدل بودجه ريزي در ايران بر مبناي رشد اقتصادي و رقابت پذيري منطقه اي با رويکرد پويايي سيستم

 

 

نویسندگان: محمودي وحيد | عباسيان عزت اله | اميري مجتبي | زندي اميد
کلیدواژه ها: بودجه ريزي | پويايي شناسي سيستم ها | رشد اقتصادي | رقابت پذيري منطقه اي

چکیده:

منابع کمياب و نيازهاي گوناگون در کشور, بودجه ريزي را به عنوان موضوعي بسيار با اهميت و چالش برانگيز براي صاحبنظران و تصميم گيران کلان اقتصادي تبديل نموده است. با توجه به ساختار دولتي اقتصاد ايران و تمرکز قسمت اعظم منابع مالي در دست دولت, نظام بودجه ريزي تاثير بسزايي بر کل اقتصاد ايران و همچنين رشد و يا عدم رشد و توسعه اقتصادي دارد. از اينرو با توجه به اهميت و ضرورت اين مساله در اين پژوهش هدف اصلي ارايه مدل پياده سازي بودجه ريزي با رويکرد پويايي سيستم و در نظر گرفتن متغيرهاي رشد اقتصادي و رقابت پذيري منطقه اي است. به همين منظور با بکارگيري روش دلفي از 17 نفر از خبرگان متغيرهاي تاثيرگذار (شامل متغيرهاي جريان, انباشت, درونزا و برونزاي کمکي) شناسايي شد, سپس ساختار مدل, نمودارهاي علت و معلولي و حالت-جريان و ارتباط مفهومي بين متغيرها در نرم افزار Vensim ترسيم گرديد. پس از شبيه سازي, اعتبار مدل ايجاد شده به وسيله سه آزمون کفايت مرز, ارزيابي ساختار و رفتار مجددا مورد بررسي قرار گرفت, در انتها نيز با بررسي چهار سناريو مرتبط (مديريت بودجه, بهبود توان رقابتي, کنترل تورم و جامع) سناريوي کنترل تورم پيشنهاد گرديد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها