بررسي ارتباط بين الگوبرداري( بنچ مارکينگ) و ارزيابي عملکرد

بررسي ارتباط بين الگوبرداري( بنچ مارکينگ) و ارزيابي عملکرد

 

 

نویسندگان: شفيعي راد مرجان | خدابنده آذر
کلیدواژه ها: بهبود عملکرد | بنچ مارکينگ | ارزيابي عملکرد

چکیده:

سازمان ها همواره در جهت اهداف از پيش تعيين شده در حرکت بوده و فعاليت هاي آنها به منظور رسيدن به همان هدف است, هرگاه نظام صحيح و مناسبي براي ارزيابي شايستگي و لياقت کارکنان طراحي و به درستي اجرا شود, نه تنها عامل مؤثري براي دستيابي به اهداف سازمان است, بلکه در تأمين اهداف و منافع واقعي کارکنان نيز نقشي بسزا خواهد داشت. ما در اين پژوهش الگوبرداري يا بنچ مارکينگ را به عنوان راهکاري موثر در ارزيابي صحيح و بهبود عملکرد مطرح مي نماييم. اين پژوهش با هدف بررسي اثر بنچ مارکينگ بر ارزيابي عملکرد کارکنان و در نتيجه بهبود عملکرد سازمان ها انجام شده است. اين پژوهش از نوع علمي توصيفي است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها