مورد کاوي چگونگي تاثير کارت امتيازي متوازن بر مديريت فرايندهاي کسب و کار در دو سازمان ايراني

مورد کاوي چگونگي تاثير کارت امتيازي متوازن بر مديريت فرايندهاي کسب و کار در دو سازمان ايراني

 

 

نویسندگان: منصوري سعيده | الوندي محسن
کلیدواژه ها: مديريت فرايندهاي کسب و کار | فرايندهاي کليدي | مورد کاوي | کارت امتيازي متوازن (BSC)

چکیده:

"کارت امتيازي متوازن (BSC), رويکردي نوين و چند بعدي در ارزيابي عملکرد و کنترل مديريت است که به طور ويژه, با راهبرد سازمان مرتبط شده. از سوي ديگر براي سازمان ها, بهبود فرايندهاي داخلي و متمرکز ساختن آن ها بر اهداف راهبردي ضروري است. مديران مي توانند, فرايندها را به عنوان سلاح راهبردي به کار بگيرند تا به عملکرد کلاس جهاني برسند و  BSCرا براي دست يابي و حفظ موفقيت راهبردي مورد استفاده قرار دهند.در اين مقاله, تاثير پياده سازي روش کارت امتيازي متوازن بر فرايندهاي کسب و کار مورد بررسي قرار گرفته است. در اولين قدم, ادبيات BSC و مديريت فرايندهاي کسب و کار بررسي شده و سپس گزارش پياده سازي BSC در دو سازمان ايراني و تاثير آن بر مديريت فرايندهاي اين سازمان ها مشاهده شده است. بخش بعدي به تجزيه و تحليل اطلاعات مورد کاوي دو سازمان اختصاص يافته است. در پايان, نتايج حاصل از تحقيق روي سازمان هاي مورد بررسي با ادبيات تحقيق تطبيق يافته و نتايج حاصل ارايه شده است. طبق بررسي انجام گرفته در اين تحقيق, تاثير BSC در شناسايي فرايندهاي کليدي سازمان, هم راستا سازي فرايندهاي کليدي با راهبردهاي سازمان, بهبود فرايندهاي داخلي و نهايتا مرتبط ساختن "برنامه فعاليت ها" در تمام سطوح سازماني, در دو سازمان مورد مطالعه مشهود است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها