به کارگيري روش پوشش مجموعه فازي به منظور انتخاب استراتژي هاي مناسب در روش ارزيابي متوازن

به کارگيري روش پوشش مجموعه فازي به منظور انتخاب استراتژي هاي مناسب در روش ارزيابي متوازن

 

 

نویسندگان: بيک وردي مجيد | عزتي بهزاد | رباني مسعود | رزمي جعفر | جولاي فريبرز
کلیدواژه ها: انتخاب استراتژي ها | پوشش مجموعه فازي | روش ارزيابي متوازن (BSC) | برنامه ريزي عدد صحيح غيرخطي | ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (QSPM)

چکیده:

رويکرد ارزيابي متوازن يکي از روش هاي موفق و متداول براي پياده سازي استراتژي هاي سازمان است. ورودي اين روش استراتژي هاي سازمان, و خروجي آن برنامه هاي عملياتي است. در اين نوشتار با تلفيق مفاهيم تحقيق در عمليات, پوشش مجموعه فازي, برنامه ريزي استراتژيک و روش ارزيابي متوازن مدلي ارايه مي شود که به کمک آن مي توان استراتژي هاي مناسب براي سازمان (ورودي هاي روش ارزيابي متوازن) را بر اساس مجموعه اي از معيارها و در فضاي عدم قطعيت انتخاب کرد. براي اين منظور, در يک سطح a-cut توابع عضويت به شکل اعداد قطعي تعيين شده و مساله انتخاب مجموعه استراتژي هاي مناسب به شکل مساله برنامه ريزي عدد صحيح غيرخطي مدل سازي شده و به کمک نرم افزار Lingo به راحتي قابل حل است. در پايان نيز نتايج محاسباتي با هدف بررسي عملکرد مدل ارايه شده ذکر شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها