تخصيص بهينه استاني بودجه نفتي بر پايه يک مدل کنترل بهينه تصادفي

تخصيص بهينه استاني بودجه نفتي بر پايه يک مدل کنترل بهينه تصادفي

 

 

نویسندگان: عرب مازار عباس | رحماني فضلي هادي
کلیدواژه ها: معادله هميلتن ژاکوبي بلمن | بودجه ريزي بهينه استاني | برنامه ريزي پويا | مدل کنترل بهينه تصادفي

چکیده:

اين مطالعه فرآيند تخصيص بودجه به استانهاي کشور را از يک سو با تمرکز بر شاخصهاي عمده کلان استانها و از طرفي با تمرکز بر نوسانات تصادفي قيمت نفت در چارچوب معادلات ديفرانسيل تصادفي و روش کنترل بهينه تصادفي طي دوره زماني 1382 تا 1393 مورد بررسي قرار ميدهد. در اين راستا, ضمن محاسبه سهم بهينه استانهاي کشور از کل بودجه با توجه به شاخصهاي عمده استاني مربوط به سال 1390, روند تصادفي قيمت نفت در فرآيند تخصيص بهينه بودجه مورد توجه قرار گرفته است. تحليل پوياي قيمت نفت طي سا هاي 1382 تا 1393, گوياي روندي پرنوسان و توام با پرشهاي قيمتي در برخي از دورهها است. بر اين اساس, مدلهاي متفاوتي از معادلات ديفرانسيل تصادفي و کنترل بهينه تصادفي براي مدلسازي قيمت نفت و تخصيص بودجه نفتي در سال هاي مختلف پيشنهاد شده است. نتايج حاصل از حل اين مدلها نشان مي دهد که سهم بودجه نفتي استاني به پارامترهاي تعيين کننده رفتار قيمت نفت بستگي دارد به نحوي که با افزايش ميانگين رشد قيمت نفت, سهم بودجه استاني طي زمان افزايش مييابد. همچنين افزايش نوسانات قيمت نفت و افزايش سرعت برگشت به ميانگين قيمت نفت سبب کاهش سهم بودجه نفتي استانها طي زمان مي شود. علاوه بر اين, بر پايه نتايج حاصل از شبيه سازي مدل براي داده ها و اطلاعات استاني مربوط به سال 1390, مسير بهينه پوياي سهم بودجه نفتي استان هاي کشور تصادفي است و بر اساس نوسانات و رفتار سري زماني قيمت نفت شکل مي گيرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها