مدل ارزيابي بهره وري سازمان ها به کمک تحليل پوششي داده اي دو طبقه اي

مدل ارزيابي بهره وري سازمان ها به کمک تحليل پوششي داده اي دو طبقه اي

 

 

نویسندگان: آريانژاد ميربهادر | ابن الرسول سيداصغر | نجفي سيداسماعيل | حسين زاده لطفي فرهاد
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | بهره وري | ارزيابي عملکرد

چکیده:

علم مديريت علم اندازه گيري است. هر چه را که نتوانيم اندازه گيري کنيم نمي توانيم کنترل کنيم و هر چه را که نتوانيم کنترل کنيم مديريت آن امکان پذير نخواهد بود. موضوع اصلي در تمام تجزيه و تحليل هاي سازماني, عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گيري است از اين رو ايجاد يک نظام اندازه گيري بهره وري مي تواند مديريت را از ميزان اجراي سياست هاي تدوين شده آگاه سازد. تحليل پوششي داده ها بعنوان يک روش ناپارامتري براي اندازه گيري راندمان يا کارايي هميشه از مباحث مهم مديريت بوده است که بر اساس توانمندي خود مي تواند مقادير کارايي را بر اساس اعداد و ارقام بيان نمايد.در اين مقاله سعي شده است با کمک تکنيک هاي تحليل پوششي داده ها و با استناد به عوامل موثر بر بهره وري (مجموعه عوامل داخلي و خارجي), مدلي براي ارزيابي و محاسبه بهره وري در سازمان ها ارائه دهيم. در نهايت مدل مذکور در سازماني ارائه گرديده و نتايج مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها