ارزيابي عملکرد دانش محور (KPMS) نظام مالي بانکداري در چارچوب رويکرد منابع سازماني

ارزيابي عملکرد دانش محور (KPMS) نظام مالي بانکداري در چارچوب رويکرد منابع سازماني

 

 

نویسندگان: رودساز حبيب | رضايي منش بهروز | کمرئي عباس
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | منابع | بانکداري

چکیده:

بررسي تاريخچه شکل گيري نظام بانکي در ايران نشان مي دهد که بانکداري در ايران چهار مرحله را پشت سر گذاشته است که در هر مرحله بنابر موقعيت سياسي کشور, داراي ويژگي ها و تفاوت هاي خاصي بوده است که آنها را از هم متمايز مي سازد. اما آنچه مسلم است پس از گذشت بيش از يکصد سال از راه اندازي اولين بانک ها در ايران هنوز بانکداري در ايران با نقاط ضعف بسياري مواجه است. لذا ارزيابي عملکرد دانش محور نظام بانکداري در چارچوب رويکرد منابع انساني جهت رفع نقاط ضعف آن کمک کرده و سودمند است.در اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه کمي منابع مورد نياز جهت بهبود نقاط ضعف بانکداري در ايران مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه آزمون داده هاي به دست آمده از پرسشنامه نشان مي دهد منابع انساني, مالي و سازماني مهمترين منابع مورد نياز جهت بهبود نقاط ضعف بانکداري در ايران مي باشند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها