امکان سنجي اجراي ارزيابي متوازن

امکان سنجي اجراي ارزيابي متوازن (مطالعه موردي: شرکت هاي پتروشيمي جنوب کشور)

 

 

نویسندگان: سروري يوسف | خواجوي شکراله
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | ارزيابي متوازن | استراتژي | پتروشيمي هاي جنوب

چکیده:

هدف اين پژوهش بررسي امکان سنجي کاربرد «تکنيک ارزيابي متوازن» در سنجش عملکرد شرکت هاي پتروشيمي جنوب کشور است. ارزيابي متوازن يکي از تکنيک هاي حسابداري مديريت است که براي اولين بار در سال 1992 توسط روبرت کپلن و ديويد نورتون ارائه گرديد. ارزيابي متوازن بر چهار منظر يا ديدگاه مختلف سازماندهي شده که عبارتند از: مالي, مشتري, فرايندهاي داخلي و يادگيري و رشد. در اين پژوهش چهار ديدگاه مربوط به ارزيابي متوازن تحت عناوين سازه هاي مالي, مشتري, فرآيندهاي درون سازماني و فراگيري و رشد در قالب يک فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري پژوهش نشان داد, شاخص سازي در هر چهار ديدگاه ارزيابي متوازن در شرکت هاي پتروشيمي جنوب کشور امکان پذير مي باشد اما تاکنون پيش نيازها و تفکرات لازم جهت پياده سازي اين تکنيک در شرکت هاي پتروشيمي جنوب کشور بخوبي ايجاد نشده است. با بررسي هاي بيشتر مشخص گرديد که ديدگاه مشتري مهمترين عامل و ديدگاه هاي فرايندهاي داخلي, مالي و يادگيري و رشد به ترتيب در رتبه هاي بعد قرار گرفتند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها