ارايه چارچوبي براي ارزيابي عملکرد مديران با استفاده از تاپسيس فازي و تحليل پوششي داده هاي فازي

ارايه چارچوبي براي ارزيابي عملکرد مديران با استفاده از تاپسيس فازي و تحليل پوششي داده هاي فازي

 

 

نویسندگان: عبدالهي عاطفه | ابراهيم پورازبري مصطفي | اکبري محسن | موحدمنش ويدا
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد مديران | مجموعه فازي | تاپسيس فازي | تحليل پوششي داده ها

چکیده:

اين روزها مديران موفق يکي از بزرگ ترين عوامل موفقيت شرکت هاي بزرگ هستند. هر چقدر مديران يک سازمان قدرتمندتر و کاراتر باشند, بي شک نيروي انساني و ساير منابع تحت اختيار آن ها کاراتر عمل مي کند. اين مقاله از حيث هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي- تحليلي مي باشد که براي ارزيابي عملکرد مديران يک شرکت بزرگ ساختماني به عنوان مطالعه موردي انجام شده است. ابتدا با مرور پيشينه داخلي و خارجي پژوهش 84 معيار جهت ارزيابي عملکرد مديران شناسايي گرديد که پس از کسب نظرات خبرگان شرکت مورد مطالعه, از ميان معيارهاي شناسايي شده 27 معيار فرعي در قالب 5 معيار اصلي (ويژگي هاي شخصيتي مدير, مهارت هاي ارتباطي, مهارت هاي تصميم گيري, مهارت هاي مديريتي و قابليت ها و مهارت هاي حرفه اي) جهت ارزيابي عملکرد مديران انتخاب شدند, سپس با استفاده از روش تاپسيس فازي و کسب نظر 11 خبره اقدام به اولويت بندي هر معيار گرديد, از بين معيارهاي شناسايي شده «مهارت هاي تصميم گيري مديران» رتبه اول را کسب کرد. براي رتبه بندي عملکرد 20 مدير شرکت از مدل تحليل پوششي داده هاي فازي و روش هايBCC  و CCRخروجي محور و نرم افزار GAMS استفاده گرديد. با توجه به يکسان بودن بازده به مقياس و نتايج مشابه هر دو روش ماتريس عملکرد کلي 20 مدير شرکت تشکيل گرديد و در نهايت مديران شرکت بر اساس ميزان عملکرد با توجه به هر يک از معيارها رتبه بندي شدند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها