ارائه مدل جامع ارزيابي عملکرد در محيط رقابتي با رويکرد ترکيبي تحليل پوششي داده ها، کارت امتيازي متوازن، و تئوري بازي ها

ارائه مدل جامع ارزيابي عملکرد در محيط رقابتي با رويکرد ترکيبي تحليل پوششي داده ها، کارت امتيازي متوازن، و تئوري بازي ها (مطالعه موردي: شرکت هاي سيمان)

 

 

نویسندگان: شکري مهنوش | ايزدبخش حميدرضا | جهانگشاي رضايي مصطفي
کلیدواژه ها: تئوري بازي چانه زني نش | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن | شرکت هاي سيمان | تحليل پوششي داده ها

چکیده:

در اين تحقيق مدلي جامع براي ارزيابي عملکرد و اندازه گيري کارايي واحدهاي تصميم گيري ارائه مي شود. در مدل ارائه شده از کارت امتيازي متوازن به منزله چارچوبي براي طراحي ساختار مدل هاي تحليل پوششي داده هاي به هم پيوسته استفاده شد. چهار مدل تحليل پوششي داده هاي خروجي محور با بازده متغير نسبت به مقياس براي هر يک از چهار وجه کارت امتيازي متوازن در نظر گرفته شد و شاخص هايي متناسب با هر يک از وجوه به منزله ورودي و خروجي هاي مدل ها به کار رفت. در اين مدل به نظريه بازي چانه زني نش براي نشان دادن تاثير قدرت چانه زني واحدها در محيط رقابتي توجه شد. بدين ترتيب رويکردي همه جانبه براي ارزيابي و بهبود عملکرد واحدها در محيط رقابتي ارائه مي شود. در پايان, با ارائه مطالعه موردي هفده شرکت سيمان, از مجموعه هلدينگ شستا, مدل اجرا و راهکارهايي براي بهبود وضعيت واحدهاي با عملکرد ضعيف پيشنهاد مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها