تبيين الگويي چند معياره براي ارزيابي شرکت هاي دولتي ايران

تبيين الگويي چند معياره براي ارزيابي شرکت هاي دولتي ايران

 

 

نویسندگان: گيوريان حسن | ديندارفرکوش فيروز
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد سازماني | عوامل دروني و بيروني عملکرد سازماني

چکیده:

موضوع ارزيابي عملکرد سازماني, از پديده هاي قابل بحث و مهمي است که همواره ذهن مديران بخش هاي مختلف را به خود مشغول داشته است. پيرامون ارزيابي عملکرد سازماني و متغيرهاي مورد بررسي در اين امر مهم, نقطه نظرات متفاوتي ارائه شده است. الگوها و ابعاد بسياري در طول دهه هاي گذشته مورد شناسايي قرار گرفته اند و بعضا در سازمانهاي مختلف به اجرا در آمده اند. بنابراين اين مقاله به دنبال الگويي بومي و چند معياره براي ارزيابي شرکت هاي دولتي است. بر همين اساس بعد از مطالعات ادبيات و پيشينه موضوع مولفه هاي موردنظر در قالب ابعاد درون و برون سازماني طبقه بندي شدند و با استفاده از روشهاي آماري, آزمون تحليل واريانس يک عاملي و آزمون توکي بي در جامعه آماري 170 نفري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در نتيجه مشخص شد در بعد درون سازماني مهمترين عامل اثرگذار بر ارزيابي عملکرد سازماني نقش رهبري و در بعد برون سازماني برنامه ريزي و بکارگيري ارزش هاي اسلامي- اجتماعي در ايران مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها