امکان سنجي کاربرد مديريت عملکرد در گروههاي آموزشي دانشگاه شيراز از ديدگاه مديران

امکان سنجي کاربرد مديريت عملکرد در گروههاي آموزشي دانشگاه شيراز از ديدگاه مديران

 

 

نویسندگان: ترک زاده جعفر | جعفري سکينه
کلیدواژه ها: مديريت آموزش عالي | دانشگاه | امکان سنجي | مديريت عملکرد

چکیده:

هدف کلي از اين پژوهش امکان سنجي کاربرد مديريت عملکرد در گروههاي آموزشي دانشگاه شيراز از ديدگاه مديران آموزشي دانشگاه بوده است. روش پژوهش از نوع توصيفي- پيمايشي بوده است. جامعه آماري پژوهش, شامل مديران حوزه آموزشي دانشگاه, روسا و معاونين آموزشي دانشکده ها و گروههاي آموزشي (84 نفر) و روش نمونه گيري از نوع نمونه گيري در دسترس بوده است. ابزار جمع آوري داده ها, پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر دو بعد فايده و قابليت اجراي مديريت عملکرد در دانشگاه بود, که پس از محاسبه روايي و پايايي, بين افراد نمونه توزيع و جمع آوري گرديد. 58 پرسش نامه قابل استفاده عودت داده شد. داده ها با استفاده از روش هاي آمار استنباطي تحليل شد. نتايج نشان داد که: مديران فايده مديريت عملکرد در دانشگاه شيراز را پايين تر از سطح کفايت مطلوب (Q3), ولي در سطح کفايت قابل قبول (Q2) ارزيابي نموده اند. آنان قابليت اجراي مديريت عملکرد در دانشگاه شيراز را نيز پايين تر از سطح کفايت قابل قبول (Q2) ارزيابي نموده اند. با اين حال فايده کاربست مديريت عملکرد و ابعاد آن براي دانشگاه, بالاتر از ميانگين قابليت اجراي مديريت عملکرد و ابعاد آن در دانشگاه ارزيابي شده است. تعامل مرتبه علمي و گروه آموزشي نيز تاثير معناداري بر نظر مديران درباره فايده کاربست و قابليت اجراي مديريت عملکرد در دانشگاه نداشته است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها