محاسبه قيمت تمام شده، بهره وري مصرف و ارزش افزوده آب براي محصولات عمده در منطقه خشک داراب

محاسبه قيمت تمام شده، بهره وري مصرف و ارزش افزوده آب براي محصولات عمده در منطقه خشک داراب

 

 

نویسندگان: حسنلي علي مراد | سليماني حسين
کلیدواژه ها: قيمت تمام شده آب | گندم | فارس | ارزش افزوده آب | پرتقال | بهره وري مصرف آب | پنبه | ذرت | داراب

چکیده:

اين مطالعه به منظور تعيين قيمت تمام شده آب به ازاي هر متر مکعب, تعيين بهره وري مصرف آب به عنوان يک عامل تعيين کننده در مناطق خشک و بررسي ارزش افزوده به عنوان يک عامل اقتصادي - اکولوژيکي براي محصولات عمده منطقه داراب (گندم, ذرت, پنبه و پرتقال) صورت گرفت. داده هاي مورد نياز با تکميل 400 پرسشنامه از کشاورزان و همچنين سازمان جهادکشاورزي, سازمان امور آب منطقه اي و سازمان برنامه و بودجه جمع آوري شد. محاسبات مربوط به برآوردهاي اقتصادي با روش هاي اقتصاد مهندسي انجام گرفت. بر اساس آماربرداري ها 5111 چاه در کل منطقه وجود دارد. آب مصرفي با توجه به راندمان برآورد شده در منطقه محاسبه گرديد. با توجه به کل حجم آب برداشتي از چاه ها, متوسط برداشت از هر چاه محاسبه شده و بعد از محاسبه هزينه متوسط هر چاه (براي موتور ديزل و الکتروپمپ), قيمت تمام شده هر مترمکعب آب محاسبه گرديد. بعد از محاسبه قيمت تمام شده آب, تابع توليد گياهان مورد نظر براي محاسبه مقدار کشش و در نهايت ميزان ارزش افزوده محاسبه گرديد. نتايج نشان داد که قيمت تمام شده آب براي موتور ديزل با بهره 10, 15 و 20 درصد به ترتيب معادل 84.6, 94.7 و 109.2 ريال و براي الکتروپمپ به ترتيب معادل 118.7, 161.3 و 208.3 ريال خواهد بود. کارآيي مصرف آب براي گندم, ذرت, پنبه و پرتقال به ترتيب 0.48, 0.6, 0.1 و 1.4 متر مکعب به ازاي هر کيلوگرم و ميزان ارزش افزوده نيز با توجه به سود 15 درصد و ميانگين قيمت تمام شده آب براي هر دو نوع چاه ديزلي و الکتروپمپ, براي گندم, ذرت, پنبه و پرتقال به ترتيب 548.4, 652.2, 391.8 و 984.6 ريال محاسبه گرديد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها