ارزيابي بانک‌هاي خصوصي با استفاده از مدل BSC و تکنيک‌هاي MADM (پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار)

ارزيابي بانک‌هاي خصوصي با استفاده از مدل BSC و تکنيک‌هاي MADM (پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار)

 

 

نویسندگان: نظري رضا | علي محمدي اصل ابراهيم | کاظمي زاده غلامرضا
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن | بهره وري | MADM

چکیده:

موضوع ارزيابي عملکرد يکي از مباحث گسترده اي است که دامنه وسيعي از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بوده اند و مدل ها و چارچوبهاي فراوان در اين زمينه مطرح شده است. در اين تحقيق با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن و تکنيکهاي MADM فازي به ارزيابي بانکهاي خصوصي پذيرفته شده در بورس پرداخته شده است. روش تجزيه و تحليل بدين شکل است که ابتدا با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن به طور کامل عملکرد بانکها را در چهار ديدگاه تخمين زده مي شود و از طريق ماتريس مقايسات زوجي وزن هر يک از معيارها و زير معيارها تعيين مي گردد. با استفاده از اين معيارها و استغاده از تکنيکهاي MADM, که در پژوهش حاضر از تکنيک Fuzzy Topsis براي اولويت بندي بانکها استفاده گرديده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که رتبه بندي نهايي بانک ها با استفاده از روش بردا که حاصل ادغام سه روش ,SAW TOPSISو VIKOR مي باشد بانک پارسيان رتبه اول, بانک سينا رتبه دوم,... و بانک گردشگري رتبه دهم را کسب نموده اند. همچنين در ارزيابي معيارهاي مالي چشم انداز مالي (0.375) و چشم انداز مشتري (0.338) بالاترين وزن ها را دارند. چشم انداز فرايندهاي داخلي (0.165) و چشم انداز رشد و يادگيري (0.122) پايين ترين وزن ها را در اختيار دارند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها