ارزيابي عملکرد بانک ها با استفاده از روش ترکيبي FAHP-TOPSIS

ارزيابي عملکرد بانک ها با استفاده از روش ترکيبي FAHP-TOPSIS

 

نویسندگان: بابائي نعمتي فريد | حيدرپور فرزانه | جلالي عبدالعلي
کلیدواژه ها: TOPSIS FAHP | رتبه بندي | بانک | ارزيابي عملکرد

چکیده:

يکي از مهمترين ابزارهاي تعيين نقاط قوت و ضعف عملکرد, شناسايي فرصت ها و تهديدهاي بيروني شرکت ها و رتبه بندي شرکت ها است. با توجه به ابنکه بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معيارهاي کيفي از جمله به موقع بودن اطلاعات, کيفيت افشا و اطلاع رساني مناسب اقدام به رتبه بندي مي نمايد, لذا مقاله حاضر با ترکيب روشAHP  و نظريه فازي, شرايط عدم اطمينان را بگونه اي منطقي و کاربردي مدل سازي مي نمايد. از آنجايي که درجه اهميت نسبت هاي مالي براي گروه هاي مختلف متفاوت است, از اينرو با استفاده از پرسشنامه توزيع شده بين گروه هاي مختلف تاثيرگذار در تصميم هاي سرمايه گذاران, شامل اساتيد دانشگاهي, حسابرسان مستقل و مشاوران سرمايه گذاري, وزن شاخص ها محاسبه و در نهايت با استفاده از روش TOPSIS بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1389 رتبه بندي گرديد. نتيجه تحقيق نشان داد که رتبه بندي مذکور با رتبه بندي بورس اوراق بهادار تهران با توجه به استفاده از روش هاي متفاوت رتبه بندي, يکسان نمي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها