بررسي کارايي شرکت هاي سرمايه گذاري به کمک معيارهاي شارپ، ترينر و ... و تاثير متغيرهاي اقتصادي بر عملکرد پرتفوي آنها

بررسي کارايي شرکت هاي سرمايه گذاري به کمک معيارهاي شارپ، ترينر و ... و تاثير متغيرهاي اقتصادي بر عملکرد پرتفوي آنها

 

 

نویسندگان: فتحي زاداله | افراسيابي شاني جواد | احمدي نيا حامد
کلیدواژه ها: مديريت پرتفوي | معيارهاي ارزيابي عملکرد | عوامل اقتصادي

چکیده:

در اين پژوهش به تحليل کارايي مديريت پرتفوي شرکت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بين سال هاي 1384-1387 به کمک معيارهاي شارپ, ترينر, جنسن,M2  و نسبت ارزيابي پرداخته شده است. همچنين بمنظور تحليل بهتر, اثر عوامل اقتصادي نيز که در گزارشات ماهانه بانک مرکزي ذکر مي شوند بر پرتفوي آنها بررسي شده است. نتايج تحليل هاي آماري با در نظر گرفتن پيش فرض هاي لازمه نشان داد که برخي از شرکت هاي سرمايه گذاري توانسته اند کارايي بهتري در مديريت پرتفوي خود نسبت به بازار کسب کنند, بطوري که مي توان بيان داشت در شرايطي که بازار تحت تاثير بحران مالي قرار دارد سرمايه گذاري در اينگونه شرکت ها بهتر از تحصيل سهام ساير شرکت ها و تشکيل پرتفوي سرمايه گذاري بصورت انفرادي است. در ارتباط با اثر عوامل اقتصادي نيز تحليل رگرسيون پيشرونده نوسانات نرخ ارز را موثرترين عامل بر بازده اينگونه شرکت ها شناسايي کرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها