ارزيابي به کارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بهبود فرآيند تصميم گيري مديران سازمان بنادر و دريانوردي

ارزيابي به کارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بهبود فرآيند تصميم گيري مديران سازمان بنادر و دريانوردي

 

 

نویسندگان: ايوب بزرگزاده
کلیدواژه ها: اقتصادي بودن | سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت | به موقع بودن | صحت | دقت

چکیده:

هدف این تحقیق ارزیابی بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت دربهبود فرآیند تصمیم‌گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی است. در واقع این به دنبال بررسی تأثیرسیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت دربهبود فرآیند تصمیمگیری مدیران است. برای گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است که برای این منظور120 پرسشنامه که حاوی سوالاتی درباره برداشت پاسخ دهندگان، درباره نقش بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرآیند تصمیم‌گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی میان کارشناسان، روسا، مدیران توزیع گردید. برای تحلیل داده‌های تحقیق از نرم‌افزار SPSSاستفاده شده است. بعد از جمع‌آوری داده‌ها،از آزمون تک نمونه‌ای جهت آزمون فرضیات استفاده گردیده است.نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرآیند تصمیم‌گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی موثر بوده و سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در صحت، دقت، به موقع بودن، اقتصادی بودن تصمیم‌گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی تأثیر مثبت دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها