مروري بر روش هاي برآورد بهاي تمام شده پروژه هاي خدمات مهندسي به منظور قيمت گذاري مناقصه اي بازار سهام

مروري بر روش هاي برآورد بهاي تمام شده پروژه هاي خدمات مهندسي به منظور قيمت گذاري مناقصه اي بازار سهام

 

 

نویسندگان: بندريان رضا
کلیدواژه ها: پروژه هاي خدمات مهندسي | قيمت گذاري مناقصه اي | بهاي تمام شده | روش هاي برآورد بهاي تمام شده | برآورد بهاي تمام شده پروژه | بهاي تمام شده سقف و کف

چکیده:

مناقصه گران براي حضور در مناقصات صرف نظر از رويکرد مورد استفاده براي قيمت گذاري, نيازمند آگاهي از ميزان بهاي تمام شده پروژه و برآورد زمان اجراي آن مي باشند تا بتوانند به ارزيابي وضعيت خود بر مبناي قيمت پيشنهادي بپردازند و حضور خود در مناقصه را مديريت نمايند.مناقصه گران براي حضور موفق و ارايه قيمت مناسب در مناقصات, به خصوص مناقصات پروژه هاي خدمات مهندسي بايد (قبل از اجراي پروژه) اقدام به برآورد بهاي تمام شده و مدت زمان اجراي پروژه نمايند و بر اساس آن قيمت پيشنهادي خود را مورد ارزيابي قرار دهند.محاسبه بهاي تمام شده پروژه هاي خدمات مهندسي (قبل از طراحي و اجراي پروژه) بسيار مشکل است و اين ناشي از ماهيت مبهم کار و يا پيچيده بودن آن مي باشد. براين اساس مدل هاي متعدد و متنوعي براي محاسبه بهاي تمام شده پروژه هاي خدمات مهندسي به منظور قيمت گذاري مناقصه اي توسعه يافته است که در اين مقاله به طور اجمالي مرور مي شوند و روش مدل سازي الگوريتمي بهاي تمام شده که رايج ترين روش است به طور تفصيلي تشريح و چالش هاي آن بررسي مي گردد. همچنين با توجه به اينکه اندازه پروژه اصلي ترين داده ورودي به اکثر مدل هاي الگوريتمي است به بررسي روش هاي موجود براي تعيين اندازه پروژه پرداخته مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها