بررسي نگرش مديران واحدهاي توليدي استان چهارمحال و بختياري نسبت به سودمندي اطلاعات حسابداري صنعتي

بررسي نگرش مديران واحدهاي توليدي استان چهارمحال و بختياري نسبت به سودمندي اطلاعات حسابداري صنعتي

 

 

نویسندگان: ترابي ايرج
کلیدواژه ها: بودجه جامع | حسابداري صنعتي | گرايش اقلام بهاي تمام شده | هزينه يابي تفاضلي

چکیده:

در کشورهاي توسعه يافته, عموما به سيستم هاي حسابداري صنعتي توجه زيادي مي گردد و مديران واحدهاي تجاري در فرايند تصميم گيري هاي خود به اطلاعات ارايه شده توسط سيستم مذکور توجه کامل مي نمايند زيرا فرايند وجود رقابت باعث مي گردد که مديران مجبور به توجه به دو عامل قيمت و کيفيت کالاهاي توليد شده داشته باشند تا از اين طريق امکان موفقيت در بازار رقابتي براي آن ها حاصل شود. اين تحقيق در صدد پاسخگويي با اين سوال است که آيا مديران واحدهاي توليدي در استان چهار محال و بختياري نيز به اطلاعات حسابداري صنعتي توجه و عنايت مي نمايند.تحقيق حاضر, تحقيقي کاربردي از نوع توصيفي - پيمايشي است که براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است. هدف از اين تحقيق بررسي ميزان سودمندي اطلاعات حسابداري صنعتي در فرايند تصميم گيري مديران استان چهارمحال و بختياري مي باشد.به منظور محدود نمودن جامعه آماري صرفا به بررسي ديدگاه مديران صنايع استان چهارمحال و بختياري در اين زمينه پرداخته شد. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد اطلاعات سيستم حسابداري صنعتي مورد توجه مديران بوده و نيازهاي اطلاعاتي آن ها را تامين مي نمايد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها