تأثیر مدیریت عملکرد در سازمان‌های دولتی و خصوصی

تأثیر مدیریت عملکرد در سازمان‌های دولتی و خصوصی
تحقیقات و نظریه های اخیر نشان می دهد که نحوه مدیریت اجرایی سازمان ها، تاثیرات متفاوتی بر نتایج عملکرد سازمان های دولتی و خصوصی می گذارد. این مقاله به بررسی چگونگی تاثیر مدیریت اجرایی بر نتایج عملکرد سازمان ‌های دولتی و خصوصی می‌پردازد. مدیریت عملکرد در آغاز قرن بیست و یکم به نقطه عطفی برای اصلاح نحوه مدیریت تمامی سازمان ها تبدیل شده است.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​