تأثیر مدیریت عملکرد در سازمان‌های دولتی و خصوصی

Impact of Performance Management in Public and Private Organizations
تأثیر مدیریت عملکرد در سازمان‌های دولتی و خصوصی

 


نگاهی گذرا بر پیشینه مدیریت اجرایی
تحقیقات و نظریه های اخیر نشان می دهد که نحوه مدیریت اجرایی سازمان ها، تاثیرات متفاوتی بر نتایج عملکرد سازمان های دولتی و خصوصی می گذارد. این مقاله به بررسی چگونگی تاثیر مدیریت اجرایی بر نتایج عملکرد سازمان ‌های دولتی و خصوصی می‌پردازد. مدیریت عملکرد در آغاز قرن بیست و یکم به نقطه عطفی برای اصلاح نحوه مدیریت تمامی سازمان ها تبدیل شده است.
با مطرح شدن ایده های مربوط به مدیریت اجرایی، توجه سازمان ها از قوانین و مقررات پیشین برداشته شده و به هدف گذاری و استفاده از اطلاعات این حوزه معطوف شد. این کار به عنوان تلاشی برای بهبود عملکرد اجرایی سازمان عمومی با اتخاذ ابزار های مدیریتی سازمان خصوصی انجام شده است. با این وجود هیچ مطالعه ای انجام نشده است تا ثابت کند که آیا همان نوع اصول و تکنیک های مدیریتی که در سازمان های خصوصی استفاده می شود، عملکرد مشابهی در سازمان های دولتی دارند یا خیر.


تکنیک های مورد استفاده در سازمان ها
آیا تفاوت در تکنیک ها باعث تغییر در نتیجه عملکرد سازمان های عمومی و خصوصی خواهد شد؟
اخیرا مایر و اوتول (2011) دلایلی را مبنی این که چرا باید انتظار داشته باشیم که تکنیک های مدیریتی مختلف، تاثیرات متفاوتی در سازمان ‌های خصوصی و دولتی داشته باشند، ارائه کرده اند. مدیریت دولتی بر تفاوت ‌های بین سازمان ‌های دولتی و خصوصی در زمینه مالکیت، تامین مالی و نحوه کنترل اجتماعی متمرکز است.
همچنین این حوزه تاثیر موارد گفته شده را بر ویژگی‌های داخلی سازمان ها، مانند استقلال مدیریتی و هدف گذاری آنها بررسی می کند. متخصصان حوزه اقتصاد پیشنهاد می‌کنند که سوال " آیا سازمان ‌های دولتی متفاوت از سازمان‌های خصوصی هستند" به "آیا تاثیر اقدامات و تکنیک های مدیریت در هر دو بخش یکسان است" تغییر داده شود.
پس از مطرح شدن رویکرد جدید مدیریت اجرایی، در تحقیقات انجام شده این موضوع مطرح بود که آیا استفاده از یک نوع مدیریت اجرایی، تاثیر یکسانی بر نتایج عملکرد سازمان ‌های دولتی و خصوصی دارد یا خیر. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد که نوع مدیریت عملکرد مهم است، زیرا برخی از ویژگی های سازمان های خصوصی مانند انگیزه های اقتصادی، استقلال مدیریتی و وضوح و شفافیت هدف مشابه با عوامل موثر بر مدیریت عملکرد مطرح شده است.
بنابراین این مطالعه نه تنها به سوالی کلی در مورد اثربخشی نسبی استفاده از تکنیک های مدیریتی در سازمان‌ های دولتی و خصوصی پاسخ می دهد، بلکه به انجام تحقیقات بعدی درباره چرایی اهمیت مدیریت عملکرد نیز کمک می‌کند.


گزارشی از تحقیقات انجام شده در مورد نتیجه اعمال تکنیک های مختلف مدیریت در مدارس دولتی و خصوصی
ما تحقیقی تجربی را در مدارس دولتی و خصوصی بر روی دانش آموزان دوره متوسطه در دانمارک انجام داده ایم. ما یک نظرسنجی در میان همه مدیران مدارس در هر دو مرکز دولتی و خصوصی انجام داده و از آنها در مورد استفاده از ابزارهای مدیریت عملکرد سوال کردیم. این تحقیق با توجه به سه فرضیه انجام گرفته است.
اولا، آموزش بخش عمده ای از رفاه مردم است که توسط دولت تامین می شود. دوما، سازمان‌ های دولتی و خصوصی خدمات یکسانی را ارائه می‌کنند. سوما، هر دو مرکز از آزمون ‌های استاندارد یکسانی استفاده می‌کنند که به ما این امکان را می دهد تا نتایج به دست آمده را با هم مقایسه کنیم.
ما اطلاعات و داده های به دست آمده از وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیش از شانزده هزار دانش آموز را با توجه به نحوه مدیریت عملکرد این مراکز می سنجیم. این کار از آن جهت مهم است که بهبود یک بعد ممکن است باعث بهبود سایر ابعاد شود. ما برخلاف آنچه که فرضیه مدیریت عمومی نشان می‌دهد، این نتیجه را به دست آورده ایم که نوع مدیریت در سازمان ‌های دولتی و خصوصی متفاوت بوده و اثربخشی مدیریت عملکرد در مدارس خصوصی به نسبت مدارس دولتی بیشتر است.


تفاوت مدیریت در سازمان های عمومی و خصوصی
اصل اساسی NPM این است که وقتی تکنیک‌ های مدیریت عملکرد بخش ها و سازمان های خصوصی در سازمان ‌های دولتی اعمال می‌شوند، نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت. در واقع با استفاده از این تکنیک ها سازمان‌ های دولتی بخشی از کارایی سازمان های خصوصی را بدست خواهند آورد.
با این حال، این منطق مبتنی بر تعدادی از مفروضات است که مبنای تئوری و تجربی ندارند. نظریات جدید در حوزه مدیریت عملکرد نشان می دهد که نحوه مدیریت در سازمان های دولتی و خصوصی به دلیل تفاوت های اساسی میان آنها، متفاوت است.
 

آیا استفاده از تکنیک های مدیریت عملکرد در سازمان های خصوصی باعث بهبود عملکرد خواهد شد؟
اغلب مدیران در سازمان های خصوصی از تکنیک های مدیریتی متنوع و بیشتری استفاده می کنند. این تکنیک ها شامل اقدامات مدیریت داخلی سازمان های خصوصی هستند. مدیران برای استفاده از این تکنیک ها استقلال بیشتری دارند. همچنین این اقدامات گزینه های بهتر با بهره برداری بیشتر نیز هستند. نتیجه استفاده از تکنیک های مدیریت عملکرد در نهایت به استفاده مدیران از اطلاعات این حوزه در هنگام اقدام بستگی دارد.
به طور کلی تحقیقات انجام شده نشان می‌ دهد که مدیریت عملکرد در سازمان‌ های عمومی و دولتی کمتر موثر خواهد بود. یافته های تجربی در مطالعات پیشین از این دیدگاه نظری جدید نیز حمایت می کند.
ما دریافتیم که اثربخشی مدیریت عملکرد مشروط به بخشی است که در آن اتخاذ شده و استفاده می شود. در سازمان ‌های خصوصی مورد مطالعه ما، تکنیک‌ های مدیریت عملکرد ابزار موثری برای بهبود عملکرد سازمان ها، بدون تاثیر منفی بر درآمد صاحبان سهام، هستند. با این حال تحقیقات نشان دادند که استفاده از تکنیک های مدیریت عملکرد در سازمان های دولتی باعث بهبود عملکرد این سازمان ها نشد. تاثیر کلی مدیریت عملکرد در مدارس خصوصی شامل افزایش تقریبی 3 درصدی در نمرات آزمون دانش آموزان بوده است.
اعمال مدیریت عملکرد هیچ تاثیری بر عملکرد مدارس دولتی نداشته است. با این وجود اکثریت مدارس دولتی بزرگ استفاده از تکنیک های مدیریت عملکرد را مطرح کرده اند. این موضوع عجیب و قابل توجه است. در توضیح این مسئله می توان گفت که مدیران دولتی ممکن است تحت فشار های سیاسی از جانب دولت باشند. ممکن است این فشار ها در خصوص اعمال مدیریت عملکرد بوده باشند.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها