ارزيابي عملکرد انجمن گردشگري ورزشي به روش کارت امتيازي متوازن (BSC)

ارزيابي عملکرد انجمن گردشگري ورزشي به روش کارت امتيازي متوازن (BSC)

 

 

نویسندگان: عزيزي بهادر | ساعت چيان وحيد | محمودي احمد | کروبي مهدي
کلیدواژه ها: انجمن گردشگري ورزشي | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر, ارزيابي عملکرد انجمن گردشگري ورزشي با استفاده از روش کارت امتيازي متوازن بود. جامعه ي آماري پژوهش شامل 114 تن از اساتيد و دانشجويان بود که تمامي اين افراد به صورت تمام شمار به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه ارزيابي عملکرد به روش کارت امتيازي متوازن استفاده گرديد. پايايي پرسشنامه از طريق آزمون آلفاي کرونباخ براي وضعيت مطلوب (94/0=α, ) و موجود (98/0=α, ) به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 21 مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که بين مؤلفه هاي مورد بررسي اولويت معناداري وجود داشته, و هيچ يک از مؤلفه ها از وضعيت مطلوبي برخوردار نيستند. با توجه به نتايج به دست آمده, توصيه مي شود تا اين انجمن تمام توان خود را در راستاي جلب رضايت و همراهي مشتريان با برنامه هاي بلندمدت سازمان به کار گيرد. رد بررسي اولويت معناداري وجود داشته, و هيچ يک از مؤلفه ها از وضعيت مطلوبي برخوردار نيستند. با توجه به نتايج به دست آمده, توصيه مي شودتفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 21 مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که بين مؤلفه هاي مورد بررسي اولويت معناداري وجود داشته, و هيچ يک از مؤلفه ها از وضعيت مطلوبي برخوردار نيستند. با توجه به نتايج به دست آمده, توصيه مي شود که تمامي توان خود را براي جلب رضايت و همراهي مشتريان با برنامه هاي بلندمدت سازمان به کار گيرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها