مطالعه اي در مولفه ها و شاخص هاي اثرگذار در ارزيابي عملکرد بازارهاي صادراتي کشورها

مطالعه اي در مولفه ها و شاخص هاي اثرگذار در ارزيابي عملکرد بازارهاي صادراتي کشورها

 

 

 

نویسندگان: اميرتيموري عليرضا | شاهرودي کامبيز | عيسي زاده سراواني عادله | گودرزوند چگيني مهرداد
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد کشورها | عملکرد در بازارهاي صادراتي | شاخص هاي غيراقتصادي | شاخص هاي اقتصادي

چکیده:

ارزيابي عملکرد کشورها در بازارهاي بين المللي و سنجش نحوه استفاده آن ها از منابع تخصيص يافته, تصويري روشن از وضعيت مديريت تجاري کشورها ارايه مي دهد. در صورت اطلاع از وضعيت عملکرد بازارهاي صادراتي مي توان در وضع قوانين تجاري, اختصاص سهميه ها و وام ها توسط سازمان هاي بين المللي مانند بانک جهاني و سازمان هاي تابعه, حمايت هاي مالي و غيرمالي, اختصاص اعتبار و برقراري مراوده هاي مالي و غيرمالي با چشم انداز روشن عمل نمود. هدف اصلي اين مقاله, درک بهتر و بررسي دقيق وضعيت فعلي تحقيقات صورت گرفته در حوزه ارزيابي عملکرد بازارهاي صادراتي کشورها و شناسايي شاخص ها و مولفه هاي مورد استفاده در اين راستا مي باشد. در اين پژوهش از روش مرور ادبيات سيستماتيک براي جمع آوري و بررسي مطالعات پيشين بهره گرفته شده است که با يکپارچه سازي راهبردهاي جستجوي خودکار و دستي, کليه مقالات پژوهشي مرتبط منتشرشده در اين حوزه در بازه زماني 1388 تا 1398 براي مقالات فارسي و 2008 تا 2018 براي مقالات انگليسي پوشش داده شده است. نتايج بيانگر آن است که ارزيابي عملکرد کشورها, عمدتاً با استفاده از شاخص هاي اقتصادي صورت پذيرفته است و به معيارهاي توليد ناخالص داخلي که بيشتر روي ابعاد اقتصادي عملکرد متمرکز بوده, پرداخته شده است. از آنجا که اين معيارها قادر به تشريح ابعاد غير اقتصادي عملکردي کشور ها نيستند, به همين منظور, محققان معيارهاي غيراقتصادي از قبيل سطح آموزش, سرمايه انساني, شاخص هاي زيست محيطي و. . . را مورد ارزيابي قرار داده اند. در نهايت پيشنهاد مي شود که براي ارزيابي عملکرد بازارهاي صادراتي کشورها, به طور هم زمان, معيارهاي اقتصادي و غير اقتصادي مورد ارزيابي قرار گيرند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها