بررسي تاثير مطالبات بانکي بر عملکرد بانک پارسيان با استفاده از روش BSC

بررسي تاثير مطالبات بانکي بر عملکرد بانک پارسيان با استفاده از روش BSC

 

 

نویسندگان: سرلک محمدعلي | جمشيدي علي | قلي زاده ايرج
کلیدواژه ها: عملکرد | بانک پارسيان | مطالبات بانکي | روش BSC

چکیده:

تسهيلات بانکي موتور محرک اقتصاد مي باشد و بانک ها منابع مالي را در شريان هاي اقتصاد به گردش در مي آورند. حجم بالاي مطالبات معوقه نشان از وجود مشکل در تخصيص بهينه منابع و بعبارت بهتر تخصيص منابع پولي به اهداف غيرسودآور و غيرارزش آفرين در اقتصاد است. بديهي است وقتي حجم اين گونه مطالبات بالا باشد, رشد اقتصاد کشور با تهديد مواجه خواهد شد. از سوي ديگر افزايش مطالبات معوقه, عملکرد و حيات بانک ها و سيستم بانکي را تهديد مي کند که به نوبه خود حيات اقتصادي را تهديد خواهد نمود. با توجه به ورشکستگي نهادهاي مالي مختلف و اوضاع ناپايدار اقتصادي کشورمان, بانک پارسيان سعي دارد بيش ازپيش برنامه هاي خود را در جهت کاهش مطالبات بانکي و ارتقاي سطح عملکرد سازماني تنظيم نمايد. هدف اين پژوهش بررسي تاثير مطالبات معوقه بر عملکرد بانک پارسيان با استفاده از روش BSC است. لذا کارکنان شعب بانک پارسيان در تهران مورد تحليل قرار گرفتند. باتوجه به حجم 3500 نفري جامعه, تعداد 250 نفر بااستفاده از جدول مورگان بعنوان نمونه انتخاب شدند. نتايج نشان داد هر چهار فرضيه تاييد و از ميان شاخصهاي مورد نظر براي عملکرد بانک پارسيان, بترتيب منابع مالي, رضايت مشتريان, رشد و يادگيري, و بهبود فرايندهاي بانکي رتبه-هاي اول تا چهارم را به خود اختصاص دارند. لذا پيشنهاد مي شود اين توالي در برنامه ريزيهاي مديران ارشد بانک پارسيان لحاظ شود تا بتوان به بهبود عملکرد اين سازمان کمک نمايد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها