انتخاب و بکارگيري شاخص هاي ارزيابي علم، فناوري و نوآوري

انتخاب و بکارگيري شاخص هاي ارزيابي علم، فناوري و نوآوري

 

 

نویسندگان: دسترنج نسرين | فرازکيش مهديه
کلیدواژه ها: فناوري و نوآوري (STI) | ارزيابي علم | شاخص هاي ارزيابي STI | ارزيابي عملکرد دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

چکیده:

طي دهه هاي اخير, با ظهور اقتصادهاي دانش بنيان, اهميت علم, فناوري و نوآوري (STI) در توسعه کشورهاي مختلف افزون شده و با توجه به ماهيت اين حوزه, ارزيابي عملکرد و تخصيص بودجه در توسعه STI از طرف دولت ها ضروري تشخيص داده شده است. در اين مقاله, مباني و مدل هاي ارزيابي STI معرفي و بر اساس تلفيق مدل هاي ارزيابي عملکردمحور و ذينفعان کليدي, مدل جديدي براي ارزيابي STI به کار گرفته شده است. مجموعه شاخص هاي درون دادي, برون دادي, پيامدي و اثرگذاري مدل به تفکيک پنج حوزه تخصصي علوم (طبيعي, مهندسي, انساني, اجتماعي و سلامت) تدوين و ارزيابي عملکرد براي چهار گروه ذينفعان اصلي مشتمل بر سياست گذاران, پژوهشگران و فناوران, بهره برداران صنعتي و عموم مردم, به ترتيب در قالب سنجش تناسب, کارايي, اثربخشي و سودمندي, امکان پذير مي شود. نتايج نهايي نيز به صورت نمودار راداري در سطح ارزيابي مورد نظر نمايش داده مي شود که در بخش پاياني مقاله نمونه اي از آن براي ارزيابي عملکرد پژوهشي دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ارائه شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها