بودجه بندي سرمايه اي: چند معياره گروهي

بودجه بندي سرمايه اي: چند معياره گروهي

 

 

نویسندگان: خليلي عراقي مريم
کلیدواژه ها: بودجه بندي سرمايه اي | مديريت مالي | روش NGT | مدل تصميم گيري | رتبه بندي پروژه ها

چکیده:

در اين مقاله يکي از مدل هاي برنامه ريزي چند معيار گروهي, در بودجه بندي سرمايه اي بکار گرفته شد. در اين مدل شاخصهاي کمي و کيفي در رتبه بندي پروژه هاي سرمايه اي لحاظ و با ديدگاه روش توافق گروهي با استفاده از امتيازدهي پروژه ها اولويت بندي شد.اين روش نسبت به کاربرد تکنيک هاي سنتي بودجه بندي سرمايه اي, توسعه يافته تر است و شاخصهاي مختلف را همزمان در تصميم گيري در نظر مي گيرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها