بررسي عملکرد شرکت هاي دولتي قبل و بعد از واگذاري در بورس اوراق بهادار «گروه منتخب»

بررسي عملکرد شرکت هاي دولتي قبل و بعد از واگذاري در بورس اوراق بهادار «گروه منتخب»

 

 

نویسندگان: منطقي خسرو
کلیدواژه ها: آزمون روش AHP | ارزيابي عملکرد شرکتهاي دولتي | شاخصهاي ارزيابي | بورس اوراق بهادار

چکیده:

موضوع اين مقاله بررسي وضعيت يک نمونه آزمايشي از شرکتهاي دولتي واگذار شده در سازمان بورس اوراق بهادار, قبل و بعد از واگذاري با استفاده از روش حسابداري و تکنيک AHP است. بدين شيوه که از بين شاخص هاي معمول ارزيابي, ده شاخص مهم انتخاب و با استفاده از نظر متخصصين امر, رتبه بندي و وزن دهي شده سپس با استفاده از تکنيک تصميم گيري فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) که قادر است مجموعه اي از قضاوت ها - که از يک طرف براساس تصورات شخصي و تجربه و از طرف ديگر براساس منطق و درک متکي هستند - را جهت تصميم گيري و قضاوت نهايي بکار برد و با استفاده از نرم افزار FDM به ارزيابي کلي از عملکرد شرکتهاي دولتي قبل و بعد از واگذاري در بورس اوراق بهادار برسد. (دوره زمان 1377-1382)

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها