بررسي رابطه بين معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA) در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي رابطه بين معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA) در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نویسندگان: رساييان امير | اصغري جعفر
کلیدواژه ها: ارزش افزوده اقتصادي | بازده هر سهم | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام | ارزيابي عملکرد | نرخ بازده دارايي ها

چکیده:

ظهور شرکت هاي سهامي بزرگ در قرن هجدهم ميلادي و تفکيک مالکيت از مديريت, منجر به طرح مدل هاي ارزيابي عملکرد گرديد. در راستاي طرح مدل هاي مذکور, معيارهاي ارزيابي حسابداري و اقتصادي, نقش بسزايي را ايفا مي کنند, اما انتخاب معياري مناسب از بين آنها موضوعي است که تحقيقات زيادي را در ادبيات مالي موجب شده است. هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي به عنوان يک معيار ارزيابي عملکرد اقتصادي و چند معيار ارزيابي عملکرد حسابداري شامل بازده هر سهم, نرخ بازده حقوق صاحبان سهام, نرخ بازده دارايي ها, جريان هاي نقدي عملياتي, ارزش بازار شرکت و سود هر سهم در بورش اوراق بهادار تهران مي باشد. در راستاي اين هدف, تعداد 51 شرکت از بين جامعه آماري که اطلاعات مورد نياز براي دوره پنج ساله مورد تحقيق (82-78) در مورد آنها قابل دسترسي بود, انتخاب گرديد. سپس اطلاعات مربوط به 6 متغير مستقل مورد مطالعه قرار گرفت. ارزش افزوده اقتصادي نيز به عنوان متغير وابسته محاسبه گرديد. به منظور آزمون فرضيه ها از تکنيک آماري رگرسيون چند متغيره بهره گرفته شد. آزمون معني دار بودن الگوها با استفاده از آماره هاي t و F صورت گرفت.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها