شناسايي و اولويت بندي عوامل مديريت منابع انساني موثر بر ارتقاي کارآيي کارکنان

شناسايي و اولويت بندي عوامل مديريت منابع انساني موثر بر ارتقاي کارآيي کارکنان (مورد مطالعه: ستاد پليس راهنمايي و رانندگي)

 

 

نویسندگان: احمدي سيدعلي اکبر | خائف الهي احمدعلي | خوشبخت ميرزاعلي
کلیدواژه ها: مشارکت کارکنان | ارزيابي عملکرد | کارايي | مديريت منابع انساني | کارآموزي

چکیده:

موفقيت هر سازماني در گروي معطوف کردن کانون توجه آن سازمان بر استعدادهاي منحصر به فرد کارکنان آن و تبديل صحيح اين استعدادها به عملکردي پايدار نهفته است. تاثير عوامل مديريت منابع انساني بر کارآيي کارکنان از اهميت فزآينده اي برخوردار است, با شناسايي اين عوامل و بهبود و تقويت آنها مي توان شاهد رشد و پيشرفت روز افزون سازمان ها بود مقاله حاضر برآن است تا عوامل مديريت منابع انساني موثر برارتقاي کارآيي کارکنان در ستاد پليس راهنمايي و رانندگي را بررسي کند. اين مطالعه از نظر هدف, کاربردي و از نظر روش هاي گردآوردي داده ها توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري مطالعه حاضر را کليه کارکنان ستادي پليس راهنمايي و رانندگي تشکيل مي دهند که بر اساس جدول مورگان تعداد 120 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفي انتخاب مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج اين مطالعه نشان مي دهند که مولفه مشارکت دادن کارکنان در تصميم گيري هاي سازماني بيشترين و ارزيابي عملکرد مناسب کارکنان ستادي کمترين تاثير در کارآيي کارکنان ستادي پليس راهنمايي و رانندگي دارند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها