تاثير ارزش افزوده اقتصادي به عنوان شاخص ارزيابي عملکرد بر پاداش هيات مديره

تاثير ارزش افزوده اقتصادي به عنوان شاخص ارزيابي عملکرد بر پاداش هيات مديره

 

 

نویسندگان: رسائيان امير | احمدپور احمد
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | پاداش هيات مديره | ارزش افزوده اقتصادي

چکیده:

ارزيابي عملکرد شرکت ها معيار با اهميتي در اختصاص پاداش به مديران مي باشد. هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه ارزش افزوده اقتصادي به عنوان يکي از مهم ترين معيارهاي ارزيابي عملکرد با پاداش هيات مديره در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در راستاي اين هدف, شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 1374 تا 1389 انتخاب شدند و پاداش هاي هيات مديره ارائه شده در صورت هاي مالي اين شرکت ها در سال هاي مورد نظر به عنوان متغير وابسته استخراج گرديد. متغير ارزش افزوده اقتصادي مربوط به شرکت هاي مذکور در سال هاي مورد نظر نيز به عنوان متغير مستقل استخراج گرديدند. به منظور آزمون فرضيه ها از تکنيک آماري رگرسيون ساده بهره گرفته شد. آزمون معني دار بودن فرضيه ها با استفاده از آماره هاي t وF  صورت گرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها بيانگر عدم وجود رابطه معني دار بين ارزش افزوده اقتصادي به عنوان معيار ارزيابي عملکرد شرکت ها و پاداش هيات مديره در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها