ارزيابي عملکرد مالي سهام شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برنامه ريزي ترجيحات لگاريتمي فازي ترکيبي

ارزيابي عملکرد مالي سهام شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برنامه ريزي ترجيحات لگاريتمي فازي ترکيبي (مطالعه موردي: صنعت چندرشته اي صنعتي)

 

 

نویسندگان: عمراني نادر | شيخياني عبدالرحمان | شاهبندرزاده حميد
کلیدواژه ها: برنامه ريزي ترجيحات لگاريتمي فازي ترکيبي | ارزيابي عملکرد | تصميم گيري چندمعياره | فرآيند تحليل سلسله مراتبي

چکیده:

انتخاب سهام مناسب در بورس براي کسب بيش ترين عايدات مهم ترين موضوعي است که ذهن سرمايه گذاران را مشغول مي کند. در اين راستا, ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها مي تواند به سرمايه گذاران در اتخاذ تصميمات مناسب سرمايه گذاري کمک کند. يکي از راه هاي ارزيابي عملکرد, اولويت بندي سهام شرکت ها بر اساس معيارهاي مالي مختلف است. اين تحقيق از روش برنامه ريزي ترجيحات لگاريتمي فازي ترکيبي جهت اولويت بندي سهام شرکت هاي «صنعت چندرشته اي صنعتي» استفاده مي کند. روش مذکور يک مدل برنامه ريزي غيرخطي دو مرحله اي است که درجه اهميت نسبي سهام شرکت ها و معيارهاي ارزيابي عملکرد را از ماتريس مقايسات زوجي فازي استخراج مي کند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد سهام شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي بهترين عملکرد و سهام شرکت سرمايه گذاري اميد ضعيف ترين عملکرد را در طي دوره ارزيابي عملکرد (سال 95) داشته اند. هم چنين معيارهاي «سود هر سهم» و «P/E » بيش ترين تاثير را در ارزيابي عملکرد سهام شرکت ها از ديد تحليلگران بازار سرمايه دارا مي باشند. با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاد مي شود از اين روش در سطح وسيع تر براي تشکيل پرتفوي سرمايه گذاري استفاده شود. هم چنين لازم است سرمايه گذاران مختلف در تحليل خود از سهام شرکت ها, معيارهاي «سود هر سهم» و «P/E » را مورد توجه بيش تري قرار دهند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها