ارائه يک الگوريتم از بازخور 360 درجه اي و تحليل سلسله مراتبي فازي به منظور ارزيابي عملکرد کارکنان

ارائه يک الگوريتم از بازخور 360 درجه اي و تحليل سلسله مراتبي فازي به منظور ارزيابي عملکرد کارکنان

 

 

نویسندگان: اسماعيلي زاده کميل | همتي محمد
کلیدواژه ها: فرآيند تحليل سلسله مراتبي گروهي و فازي | ارزيابي عملکرد | روش بازخور 360 درجه

چکیده:

ارزيابي عملکرد به عنوان يک سيستم خوداصلاحي نقش بسيار بزرگي در بهبود و توسعه سازمان ها دارد. اين مقاله با هدف شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد کارکنان, براي ارائه يک سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان در شعب بانک ملي شهرستان سمنان با ديدگاه جديدي از ترکيب روش 360 درجه اي و تحليل سلسله مراتب فازي به رشته تحرير درآمده است. اين تحقيق از نوع پيمايشي بوده و براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه, مصاحبه, مشاهده و بررسي اسناد و مدارک استفاده گرديده است. جامعه مورد مطالعه شامل دو گروه بوده: گروه اول شامل 23 نفر از کارشناسان خبره و گروه دوم مشتريان مراجعه کننده به بانک ملي شهرستان سمنان مي باشند. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي گروهي و فازي و تکنيک بازخور 360 درجه انجام گرديده است. نتايج پژوهش حاکي از آن است که شاخص هاي مناسب ارزيابي عملکرد کارکنان را به ترتيب در سه گروه مي توان اولويت بندي نمود: 1- عملکردي 2- فرآيندي 3- اخلاقي. نتايج حاصله اين پژوهش بعلت بهره گيري از سيستم ترکيبي پيشنهادي نسبت به پژوهش هاي ديگر در جايگاه متمايزتري واقع گرديده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها