ارزيابي عملکرد راهبردي بانک ها

ارزيابي عملکرد راهبردي بانک ها

 

 

نویسندگان: تيزفهم مهدي | موتمني عليرضا | جوادزاده محمد
کلیدواژه ها: TOPSIS | Fuzz AHP | تصميم گيري چند معياره | ارزيابي عملکرد | بانک

چکیده:

بانک ها و موسسات مالي و اعتباري نقش بسيار مهمي در پيشرفت و توسعه اقتصادي هر کشور ايفا مي نمايند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در کشور, همچنين با توجه به روند خصوصي سازي بانک هاي دولتي ونيز تبديل تعاوني هاي اعتبار و موسسات مالي اعتباري به بانک, ارزيابي عملکرد آن ها اهميت ويژه اي پيدا کرده است. هدف از اين مقاله ارايه يک روش تصميم گيري چند معياره فازي براي ارزيابي عملکرد بانک ها و موسسات مالي و اعتباري است. در اين تحقيق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه يي معيارهاي ارزيابي عملکرد بانک ها در دو سطح مالي و غيرمالي براي سه بانک احصا شد, سپس با استفاده از روش Fuzzy AHP معيارها وزن دهي و در نهايت بانک ها به روش TOPSIS رتبه بندي شدند. با توجه به نتايج به دست آمده, عملکرد غيرمالي نسبت به عملکرد مالي از اهميت بالاتري برخوردار است. در ارزيابي عملکرد مالي, معيار سهم منابع از نظر اهميت, رتبه اول و معيارهاي سودآوري و بازده دارايي ها در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. در ارزيابي عملکرد غيرمالي, معيار قيمت گذاري از نظر اهميت در رتبه اول و معيارهاي کيفيت خدمات و بانکداري الکترونيک در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد که به صرف داشتن عملکرد مالي خوب نمي توان انتظار داشت که در کل, عملکرد بانک بهبود يابد. حال آنکه در کشور عمدتا ارزيابي عملکرد بر اساس معيارهاي مالي صورت گرفته و به معيارهاي غيرمالي کمتر توجه شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها