بررسي ارزيابي عملکرد 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيارهاي SORTINO, EROV و M3

بررسي ارزيابي عملکرد 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيارهاي SORTINO, EROV و M3

 

 

نویسندگان: عطائي يونس | فلاح شمس ميرفيض
کلیدواژه ها: تئوري فرامدرن پرتفوي | مديريت پرتفوي | معيارهاي ارزيابي عملکرد بر مبناي ريسک تعديل شده (بازده اضافي تحت VaR | سورتينو و M3)

چکیده:

اين پژوهش به ارزيابي عملکرد 50 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و قلمرو زماني تحقيق بين سال هاي 1385 تا 1388 در نظر گرفته شده است. روش نمونه گيري در اين تحقيق به صورت قضاوتي (غيراحتمالي) مي باشد که علت اين روش, انتخاب شرکت هايي است که در طول دوره, سهام آنها در بورس معامله شده و اطلاعات مالي آنها در دسترس مي باشد. در راستاي سنجش ارزيابي عملکرد آنها, با توجه به تئوري فرامدرن پرتفوي از معيارهاي بازده اضافي تحت VaR, سورتينو و M3 استفاده شده که نتايج آزمون فرضيه ها از طريق آزمون هاي آماري مقايسه دو ميانگين و تحليل واريانس يک طرفه با پس آزمون توکي صورت گرفت که نتايج نشان داد, عملکرد 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران با توجه به معيارهاي M3, SORTINO, EROV بطور متوسط با يکديگر تفاوت دارند. البته معيار EROV با تفاوتي معنادار عملکرد بهتري را نشان داد و معيار سورتينو در جايگاه دوم قرار گرفت. در نهايت با استفاده از آزمون هاي آماري, عملکرد 50 شرکت فعال بورس در مقايسه با بازار مورد ارزيابي قرار گرفت که هيچکدام از معيارها, عملکرد بهتر شرکتهاي مذکور در مقابل بازار را نشان ندادند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها